امور برنامه‌ریزی:

1. ایجاد زمینة مناسب جهت تحقق چشم انداز و بیانیة مأموریت دفتر در برنامه‌های آموزشی

2. نظارت بر طراحی و تدوین برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت اداره کل آموزش بویژه در زمینه‌های اطلاع‌رساني و فناوري آموزشی

3. پیشنهاد سیاستها و استراتژیهای اجرایی و محتوایی در راستای فعالیتهای اداره کل آموزش به معاون آموزشي به منظور تصویب و نظارت بر نحوه اعمال آن در برنامه‌ها توسط حوزه‌های مربوطه

4. تدوین اولویت‌های بودجه‌ای و برنامه‌ای و تأیید برنامه‌های مختلف جهت اعمال در بودجة سالانه و منطبق ساختن آن با ماموریت‌ها و چشم انداز دفترتبلیغات اسلامی

5. مطالعه و بهبود مستمر نظامهای اداره کل آموزش در چهارچوب خط مشی‌ها و برنامه‌های اداره کل آموزش و تدوین و بهسازی روشها، فرایندها و کنترل کیفیت انجام کار

6. مطالعه دائمی ساختار تشکیلاتی و نظام‌های اداره کل آموزش و اصلاح و بهبود آن در چهارچوب خط مشی‌ها و مقررات

امور نظارت و ارزیابی:

7. نظارت بر دریافت و تلفیق فعالیتها و برنامه‌های پیشنهادی حوزه‌ها و نظارت بر تهیه پیش‌نویس برنامه‌های پیشنهادی جهت ارائه به معاون آموزشي

8. دریافت اصول و خط‌مشی‌های بودجه از دفتر برنامه‌ريزي و توسعه فناوري قم و همسان‌سازی آن با برنامه‌های اداره کل آموزش و پیگیری ابلاغ آن به واحدها

9. نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای جاری و برنامه‌ای اداره کل آموزش و ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی و استقرار نظام‌ها و رویه‌های مصوب

10. نظارت بر نحوه طراحی و تدوین فرمها، آیین‌نامه و دستورالعملها، شرح وظایف پرسنل و ایجاد زمینه مناسب جهت پایش و ارزشیابی فعالیتهای برنامه‌ای و طرحهای اداره کل آموزش

11. نظارت بر تدوین گزارش عملکرد برنامه‌ای اداره کل آموزش و سایر گزارشهای درخواستی معاون آموزشي

12. پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای آموزش، برنامه‌ریزی و انعکاس آن به معاون آموزشي

13. نظارت بر تهيه تفاهم نامه‌ها و قراردادهاي همكاري‌هاي علمي آموزشي با مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی

14. نظارت بر نحوه تنظيم و اجراي قراردادهاي اداره کل آموزش با اشخاص حقيقي و حقوقي در چهارچوب برنامه‌هاي مصوب

امور فناوری آموزشی:

15. برنامه‌ريزي و نظارت در جهت توسعه و بهبود آموزش‌های فناوری و چندرسانه‌اي، توليد نرم‌افزارهاي آموزشي و سیستم های جدید‌ نشر و اطلاع‌رسانی

16. برنامه‌ريزي و اجرای روشهای نوین و مناسب در جهت توسعه و فراگیر شدن کلیه برنامه‌هاي مرتبط با اطلاع‌رساني و فناوري آموزشی

17. طراحی و ایجاد نظام‌های توليدي و آموزش‌های چندرسانه‌اي با مشارکت و همکاری گروه‌های آموزشی

18. شناسایی زمینه‌های ارتباطی با سایر مؤسسات و مراکز آموزشی به منظور تبادل یافته‌ها و امکانات

19. نظارت بر فرايند اطلاع رساني كامل و شفاف پيرامون دوره‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی

20. تلاش در جهت شناسایی، پیش بینی احتیاجات در زمینه نیروی انسانی، تجهیزات و تسهیلات مورد نیاز و اقدام در جهت تأمین آنها

21. تهیه و تنظیم و پیشنهاد کلیه قوانین و مقررات و آیین نامههای مربوط به توليدات و آموزش‌هاي مجازی و چند رسانه‌اي

22. شرکت در جلسات، همایش‌ها، سمینارها و نشست‌های مربوطه و ارائه گزارش آن به ما فوق

23. پیش بینی وبرآورد بودجه سالانه و ارایه گزارش آن به مقام مافوق

24. تهیه وتنظیم گزارش های ادواری وسایرگزارش ها وارائه آن به مقام مافوق

25. نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای جاری و برنامه‌ای و ارزیابی عملکرد واحدهای مربوطه

این واحد از دو بخش کارشناسی برنامه و بودجه و کارشناسی نظارت و ارزشیابی تشکیل شده است که به فعالیت های این دو بخش می پردازیم:

کارشناسی برنامه و بودجه

1. طراحی و تدوین برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت اداره کل آموزش

2. تنظیم و تدوین خط مشی‌های عملیاتی آموزشی در چهارچوب سیاستهای ابلاغی از سوی دفتر قم و شعبه خراسان

3. تهیه و تنظیم آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها ، قوانین و مقررات و شیوه‌نامه‌های آموزشی

4. اظهار نظر درخصوص آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها ، قوانین ومقررات و شیوه‌نامه‌های آموزشی

5. تهیه و تنظیم فرم‌های مختلف آموزشی، اداری و ... مورد نیاز اداره کل آموزش

6. تهیه، تدوین، اظهار نظر و بازنگری شرح وظایف ادارات، کارشناسان و کارکنان اداره کل آموزش

7. طراحی، ایجاد و پشتیبانی محتوایی بانک‌های اطلاعاتی آموزشی (اساتید،دوره های آموزشی، سرفصل‌های درسی، نظام‌های آموزشی، روش‌های برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، منابع برنامه‌ریزی درسی، مقالات آموزشی و ...)

8. شناسایی مستمر نیازهای آموزشی حوزه و ارائه برنامه‌های مناسب در جهت پاسخگویی به نیازها

9. امکان سنجی اداره کل آموزش به منظور توسعة برنامه‌ای، نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات، فضاها و...

10. تهیه و تدوین ضوابط دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی و پیگیری تحقق آن

11. شناسایی وتبیین نقاط قوت وضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی اداره کل آموزشی وپیشنهاد راهکارهای مناسب در راستای حل آنها

12. تهیه، تدوین و پیشنهاد لوایح، برنامه‌های مورد نیاز آموزش

13. مطالعه و مستندسازی مبانی، برنامه‌ها، روش‌ها و فعالیت‌های آموزشی

14. جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات درزمینة قوانین و مقررات آموزشی

15. مطالعة تطبیقی نظام‌های آموزشی (اعم از حوزوی و غیرحوزوی) داخل و خارج کشور و بهره‌گیری از نتایج آن در نظام آموزشی دفتر

16. آمایش مستمر برنامه‌ها و دوره های آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی

17. بررسی انطباق برنامه‌های آموزشی با اهداف، مأموریت‌ها و چشم انداز دفتر تبلیغات اسلامی

18. تهیه و تنظیم بودجة سالانه اداره کل آموزش

19. نگهداری حساب اعتبارات مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه‌ای بودجه

20. بررسی و نظارت بر انجام فعالیت‌ها در چهارچوب برنامه و بودجه مصوب و پیگیری و اختصاص کد بودجه فعالیت‌ها به اسناد

کارشناسی نظارت و ارزشیابی 1.تهیه نمودارهای كارنماي مختلف از برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و نظارت برانجام فعالیت‌های آن براساس نمودارهای تنظیمی و ارائه بازخورد‌های مناسب به مجریان 2. تهیه و تنظیم گزارش‌های تحليلي و تطبيقي ادواری و سایر گزارش‌های درخواستی (ماهانه، فصلی، سالانه) 3. تهیه و تنظیم مستندات مربوط به جلسات، همایش‌ها و سمینارهای آموزشی و انجام ارزشیابی‌های مستمر از دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی، همایش‌ها، جشنواره‌ها، جلسات، اساتید و کارکنان اداره کل آموزش 4. ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی از دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی، همایش‌ها، جشنواره‌ها، جلسات، اساتید و کارکنان اداره کل آموزش 5. گردآوری آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت تنظیم بودجه سالانه، گزارش‌های مالی و موافقت‌نامه‌ها 6. تنظيم، پيگيري و نظارت بر اجراي قراردادهاي اداره کل آموزش با اشخاص حقيقي و حقوقي در چهارچوب برنامه‌هاي مصوب 7. تهیه ‌و‌ تنظیم پرسشنامه‌های مختلف جهت ارزشیابی دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی، همایش‌ها، جشنواره‌ها، جلسات، اساتید و کارکنان اداره کل آموزش 8. نظارت و پیگیری حسن اجرای قوانین‌، مقررات، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، رویه‌ها و مصوبات جلسات اداره کل آموزش و انعکاس نتایج آن 9. پیگیری و رسیدگی به شکایات اساتید، طلاب و کارکنان 10. انجام بازدیدهای دوره‌ای و متناوب و نظارت بر اجرای دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی، همایش‌ها، جشنواره‌ها و... ، و انجام مصاحبه و نظرخواهی‌های لازم در خصوص آنها 11. سنجش افکار (اعم از طلاب،کارکنان ، اساتید و...) درخصوص فعالیت‌ها وبرنامه‌های اداره کل آموزش 12. تجزیه و تحلیل عملکرد واحدهای مختلف اداره کل آموزش و ارائه راهکارهای مقتضی 13. همکاری در تهیه و تنظیم بودجة سالانه اداره کل آموزش

کارشناسی اطلاع رسانی آموزشی

امور شبکه معالم:

1. برنامه‌ریزی، پی‌گیری، نظارت و ارزیابی اقدامات توسعه‌ای

2. برنامه‌ریزی، پی‌گیری، نظارت و ارزیابی تهیه و تولید خبر و جمع‌‌آوری بازخورهای خبری و ارائه گزارش جامع و تحلیلی ماهانه

3. برنامه‌ریزی، پی‌گیری، نظارت و ارزیابی بخش‌های تعاملی شبکه (از قبیل: تالارهای گفتگو و مشاوره‌های آنلاین و آفلاین و ...)

4. تشکیل مستقیم اتاق فکر شبکة معالم

5. بروز رسانی مستقیم اطلاعات استاتیک شبکه (ماهانه)

6. ویرایش مستقیم محتوایی و هنری شبکه

امور نشر و اطلاع رسانی مکتوب:

2. مطالعه و بررسی و پیاده‌سازی سیستم ها و قالب‌های جدید ‌اطلاع‌رسانی ‌ فعالیتها، خدمات و برنامه‌های اداره کل آموزش

3. اطلاع رساني كامل و شفاف پيرامون دوره‌ها، برنامه ها وفعالیت های آموزشی از طريق نشريات داخلي، اعم از ادواري يا غير ادواري، پوستر، پوشش‌های خبری و اطلاع رساني از طريق رسانه هاي جمعي، برگزاری نشست‌های خبری و ...

4. طراحی فرایند اجرايي تولیدات مکتوب اداره کل و تلاش در جهت استقرار آن

5. پیگیری فعال در تأمین محتوای منشورات مورد نیاز اداره کل با همکاری سایر واحدها و بخش‌ها

6. جمع‌آوری، تهیه و تولید محتوای بروشورهای راهنمایی و معرفی اداره کل آموزش جهت نشر و توزیع

7. شناسایی و انتخاب عوامل مناسب نشر (اعم از: طراح و صفحه‌آرا، ویراستار، چاپخانه و ...)

8. نظارت مستقیم بر چاپ تمامی آثار اداره کل

9. مدیریت و پی‌گیری و نظارت در خصوص ارسال منشورات و محصولات اداره کل

10. پیشنهاد روشها و قالبهای مؤثر و مناسب انتشار و توزیع آثار و تولیدات مکتوب اداره کل به مقام مافوق و برنامه‌ریزی و پیگیری جهت پیاده‌سازی آن

11. تنظیم و ارسال پیامک‌های اداره کل (اعم از: اطلاع‌رسانی برنامه‌ها، پیامک‌های مناسبتی و یا تبلیغات شبکه)

12. پیگیری درج اخبار درجة یک (همایش‌ها، نشست‌های خبری و ...) در سایر رسانه‌های مکتوب و مجازی از روابط عمومی

13. پی‌گیری تشکیل نشست‌های خبری اداره کل از روابط عمومی شعبه

کارشناسی امور تولید چند رسانه‌ای

1. پيشنهاد، تهيه و تولید محصولات رسانه‌ای از قبیل فيلم و وسايل كمك آموزشي مورد نياز به منظور استفاده در دوره‌هاي آموزش بلندمدت و كوتاه‌مدت

2. پیش بینی و تأمین (تهيه و تدوين) محتواهای آموزشی مورد نیاز با همکاری گروه‌های آموزشی جهت توليد بسته‌هاي چندرسانه اي

3. ارتباط با مراكز و موسسات مشابه جهت تأمين محتواي خام و آماده

4. طراحي و تدوين بانک اطلاعات آموزشی و شناسه¬هاي اطلاعاتي از محتواي دوره¬هاي آموزشي در راستای تولیدات چندرسانه‌ای

5. پیگیری فعال در تأمین، متناسب‌سازی و آماده‌سازي تولیدات چند‌رسانه‌ای و نرم‌افزاری با همکاری سایر واحدها و بخش‌ها

6. پيگيري، هماهنگي و نظارت بر فرايند پوشش صوتی و تصویری و نحوه فيلمبرداري و عکاسی از مراسمات ، سمينارها و جلسات آموزشی و ...

7. ارایه ‌پیشنهادات‌ برای ‌ارتقای‌ سطح‌ کمی ‌و کیفی تولیدات از‌ طریق تبادل‌ اطلاعات ‌و نظر‌سنجی ‌از مراجعین و مراکز مشابه

8. ارتباط با دانشگاها ، مراکز و مؤسسات مجری آموزش‌های مجازی و چند رسانه‌اي و بهره گیری از دستاوردها و تجارب آنها

9. طبقه‌بندی اطلاعات و تکمیل شناسۀ برنامه‌ها، كدينگ، وارد کردن اطلاعات در بانک‌های اطلاعاتی مرتبط

کارشناسی آموزش و خدمات چندرسانه‌ای 1. پی‌گیری و هماهنگی جهت توسعه و تعمیق ارتباط علمی با مؤسسات و مراکز مشابه و مرتبط، و مطالعه و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و دستاوردهای آنها و اخذ موافقت‌ها و مجوزهای آموزش‌های مجازی و چند رسانه‌اي از مراجع ذی‌صلاح 2. برگزاری دروس و دوره‌های مستقل آموزش فناوری و مجازی شامل (تعیین سطح‌ مخاطبان، برنامه‌ریزی درسی، اطلاع‌رسانی، ثبت نام، برگزاری امتحانات مرتبط، صدور گواهی‌نامه‌ها، هماهنگی با اساتید، تنظیم برنامه کلاسی، ارزشیابی دوره‌ها و اساتید، تطبیق دروس و ... 3. پیگیری امور آموزشیِ آموزش‌های مجازی و چند رسانه‌اي؛ اعم از: تهیه و تنظیم تقویم اجرایی فعالیتهای آموزشی مرتبط، بررسي و پيگيري نيازها، امكانات و تجهيزات لازم، راهنمایی و پاسخگویی مطلوب به مراجعات حضوری و تلفنی و ارائه اطلاعات عمومی از برنامه‌های آموزشی مطابق با نياز و درخواست مخاطبان 4. ایجاد آرشیو محصولات تولیدی و تأمین شده جهت ارائه خدمات به هنگام و مطلوب به متقاضیان خدمات امانی و فروش و بخش‌های همکار 5. برنامه‌ریزی، پی‌گیری، نظارت و ارزیابی شبکه تصویری معالم (maalem media): 6. پيگيري و نظارت بر توزيع و فروش محصولات 7. تهیه و تنظیم و پیشنهاد کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه های مربوط به آموزش مجازی و چندرسانه‌اي و ارائه خدمات امانی، فروش و کافی مدیا 8. پیگیری معرفی و تبلیغات محصولات و تولیدات چندرسانه‌ای اداره کل آموزش 9. مطالعه، طراحی فرم و فراهم آوردن تمهیدات اجرایی لازم و تبادل تجارب در جهت حسن انجام وظایف محوله » بالا کارشناسی فناوری اطلاعات 1. مطالعه و بررسی در زمینه توسعه و استقرار شبکه های ‌اطلاعاتی و‌ خدماتی ‌رایانه‌ای 2. طراحی، پيگيري و نظارت بر ايجاد، راه‌اندازی، استقرار و ارتقاي سامانههاي آموزشي و خدماتي و شبكه‌هاي مختلف اطلاعاتي مورد نياز اداره کل آموزش (اتوماسیون‌های اداره کل آموزش) 3. مشاوره، پشتيباني و پاسخگویی فني و اطلاعاتي در امور فناوري اطلاعات مورد نیاز گروه‌های آموزشی و ساير واحدهاي اداره کل 4. پیگیری تهیه امکانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاری مورد نیاز گروه‌های آموزشی و ساير واحدهاي اداره کل جهت بهره‌برداري از فناوري‌هاي نوين و به هنگام 5. شناسايي، طراحی و ارايه تكنولوژي آموزشي برتر در دوره‌هاي آموزشي و حلقه‌های علمی و تبلیغی (اعم از آموزش‌هاي حضوري، نيمه‌حضوري، غيرحضوري، مجازي و ...) 6. مدیریت امور فنی، نظارت بر پشتیبانی امور فنی کلیه وبگاه‌ها، نرم‌افزارها و سامانه‌های اداره کل آموزش و تأمین و پشتیبانی فنی و نرم‌افزاری تولیدات چند رسانه‌ای 7. برگزاری جلسات توجیهی برای کاربران وبگاه‌ها و اتوماسیون‌ها و پاسخگویی مناسب به ایشان 8. برنامه‌ریزی به منظور گسترش آموزش‌های فناوری و نظارت بر روند توسعة آن در میان دانش‌پژوهان، اساتید، کارشناسان و مرتبطان اداره کل آموزش دفتر خراسان 9. پیش‌بینی تمهیدات اجرایی و تجهیزات لازم برای توسعه، پياده‌سازی و پشتيبانی مطلوب آموزش‌های مجازی و چند رسانه‌اي؛ از جمله: پیگیری‌ تأمین نيازمندي‌هاي كلاس چندرسانه‌‌ای شامل سيستمهاي آموزش از راه دور (الف: آموزش همزمان مانند؛كنفرانس ويديويي دوطرفه ،کنفرانس صوتي دوطرفه، روش ديداري ـ شنيداري ب: سيستمهاي آموزشي ناهمزمان مانندضبط ويديويي تهیه CDهاي آموزشي ، استفاده ازپخش وبي(webcasting) و...) 10. طراحی و تدوین بانک اطلاعات اساتید و محتواهای آموزشی فناوری اطلاعات (سرفصل‌ها، متون و منابع آموزشی و کمک آموزشی) جهت برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های آموزشی مرتبط و به‌روزرسانی آنها 11. ارتباط مستمر و مؤثر با نهادها و مراکز حوزوی، گروه¬هاي آموزشي و سایر واحدهای اداره کل و دانش‌پژوهان، اعضای حلقه‌های علمی و سایر طلاب در رابطه با شناسايي نيازهاي آموزشي آنان در حوزه فناوری اطلاعات 12. جمع‌آوری پیشنهادها، طرحها و مشکلات و راهکارها جهت بهبود کیفیت برنامه‌های آموزشی، ارزیابی محتوايي برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط و بهره‌گيري از نتایج آن در برنامه‌ريزي‌هاي آتی » بالا شبکه اجتهاد پايگاه اطلاع‌رساني اجتهاد، بزرگ‌ترين و جامع‌ترين بانك اطلاعات تخصصي فقه اسلامي است كه با هدف دسترسي آسان و سريع دانش‌پژوهان و طلاب علوم ديني به اطلاعات و اخبار حوزه فقه اسلامي، راه‌اندازي شده‌است. اين پايگاه توسط مدير گروه فقه و مباني اجتهاد مدیریت می شود.

فهرست پرعنوان و گونه‌گون آلبوم‌ها، کیفیت بالای سی‌دی‌ها، چندگانگی نسخه‌ها و آسان بودن دريافت اماني آنها، وجود برچسب‌ها و بروشورهای توضیحی و استقبال و پی‌گیری واحد نسبت به آثار پیشنهادی اعضا، از برجستگی‌های این بخش به شمار می‌رود.

بانک رسانه‌ای با پشتوانه کادر فنی خود به رصد نشست‌ها، دوره‌هاي آموزشي، کلاس‌ها و همایش‌های فاخر مرتبط با علوم و فرهنگ اسلامی می‌پردازد و در کوتاه‌ترین زمان، با فرآوري فیلم و یا صوت به صورت سی‌دی، آن‌ها را برای استفاده دانش‌پژوهان علوم اسلامی آماده مي‌كند.

موضوعات اصلی آثار موجود در بانک‌ رسانه‌ای عبارت است از:

- قرآن وحدیث: ترتیل و ترجمه، تاریخ، تفسیر، علوم حدیثی، ...

- علوم کلامی و فلسفی: عقاید، فرق و مذاهب، منطق، حکمت متعالیه، ...

- علوم فقهی: تاریخ و ادوار، احکام، فقه عمومی، فقه تخصصی، ...

- علوم اخلاقی و تربیتی: مبانی، روانشناسی، علوم تربیتی، مهارت‌های زندگی، ...

- تاریخ: پیامبر و اهل بیت علیهم‌السلام، ایران و انقلاب اسلامی، ...

- علوم اجتماعی: جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، مردم‌شناسی، فرهنگ، ...

- علوم پایه: کلیات، بهداشت وسلامت، رایانه، طبیعت، ...

- زبان، ادبیات وهنر: زبان ‌و ‌ادبیات فارسی، عربی و انگلیسی، هنرهای تجسمی، مداحی ومرثیه، فیلم و سینما، ...