خانه - کارنامه تلاش - ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵: دوره تأسیس و پویایی

۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵: دوره تأسیس و پویایی

رویکردها و سیاست‌ها
– گسترش نگاه حوزویان به علوم انسانی
– جبران کاستی آموزشی حوزه در مهارت‌های زبانی پایه
– توجه به آموزش‌های کوتاه‌مدت ضروری حوزه
– به روز رسانی اطلاعات علمی و اجتماعی حوزویان و طرح موضوعات کاربردیساختار تشکیلاتی
– مسئول واحد آموزش
– دفتر آموزش
– بخش ارتباط با مدارس
– بخش زبان انگلیسی
– بخش زبان عربی
– دیدارهای علمیبرنامه‌های آموزشی
– آموزش زبان انگلیسی (دوره)
– آموزش مکالمه عربی (دوره)
– آموزش فلسفه (دوره)
– اقتصاد (تکدرس)
– نویسندگی (تکدرس)
– رجال (تکدرس)
– علوم قرآنی (تکدرس)
– روش تحقیق (تکدرس)

پاسخی بگذارید