آخرین خبرها

پایان نامه «الگوی تربیت معنوی از منظر امام رضا(ع) با تاکید برمبانی-الگوها-راهکارها- موانع و آسیب ها» دفاع شد

به گزارش شبکه معالم، پایان نامه «الگوی تربیت معنوی از منظر امام رضا(ع) با تاکید برمبانی-الگوها-راهکارها- موانع و آسیب ها» در چهل و هشتمین جلسه دفاع پایان نامه مرکز تخصصی آخوندخراسانی از سوی حجت الاسلام مهدی آذری نصر آباد ، دانش پژوه گروه آموزشی علوم قرآن و معارف حدیث دفاع شد.

وی گفت: معصومان به عنوان فرستادگان الهی،در کالم وعمل خود راهبردها وراهکارهایی برای تزکیه وتربیت انسانها إعمال می کردند.که با بررسی کلمات و سیرۀ عملی شان،مبانی تربیت،الگوها،موانع وآسیب های تربیت را می توان استخراج کرد.

وی خاطرنشان کرد: هدف از نوشتارحاضر،بررسی و استخراج مبانی تربیت معنوی و راهکارهای تربیتی،ونیز عواملی که مانع از رسیدن به تربیت صحیح معنوی انسان می گردد؛ می باشد.

و تصریح کرد: این مبانی و راهکارها که در کالم وعمل امام رضا به روشنی قابل دریافت و دست بندی است.در این گفتاربه مبانی تربیت معنوی همچون اعتدال، تدرّج وتمکن، تسهیل وتیسیر و تعقّل گرایی ،راهکارهایی همچون محاسبه نفس و موانعی نظیر حبِّ ریاست وهوای نفس در تربیت معنوی اشاره شده است.

وی افزود: پژوهشِ حاضر به روش توصیفی-تحلیلی با استناد کتابخانه ای گردآوری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید