آخرین خبرها
مقاله ای در خصوص وظیفه اصلی زبان ایجاد ارتباط
مقاله ای در خصوص وظیفه اصلی زبان ایجاد ارتباط

مقاله ای در خصوص وظیفه اصلی زبان ایجاد ارتباط

به گزارش شبکه معالم، زبان ابزاری است ساخته از «نشانه» در اختیار اعضای هر جماعتی از جماعات بشری و، به این اعتبار، قادر به اجرای وظایف مختلف. مراد از «وظیفه» کاری است که شئ انجام می دهد (یا به وسیلۀ شئ انجام می دهند) به طوری که در بادی نظر چنین می نماید که آن شئ از بهر اجرای همین کار به وجود آمده است. مثلا وظیفۀ چششم دیدن است و وظیفۀ گوش شنیدن و وظیفۀ کارد بریدن و وظیفۀ ستون نگهداشتن سقف و وظیفۀ لباس حفظ تن از سرما و وظیفۀ «نانوا» در جملۀ «نانوا نان را می پزد» فاعل بودن و ظیفۀ «نان» در همین جمله مفعول بودن است. بر این مبنا، وظیفه یا وظایفی که زبان انجام می دهد چیست؟

 

برای دریافت مقاله کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید