آخرین خبرها

سال‌شمار و زندگی‌نامۀ تفصیلی آیت‌الله محمد واعظ‌ زاده خراسانی

به گزارش ستاد خبری همایش قرآن پژوه روشن بین «سومین همایش تفسیر و تفسیر نگاری در سده اخیر حوزه علمیه خراسان» و نکوداشت آیت‌الله شیخ محمد واعظ زاده خراسانی،  سال‌شمار و زندگی‌نامۀ تفصیلی آیت‌الله محمد واعظ‌زاده خراسانی در پی می‌آید:

 

۱۳۰۴: تولّد در مشهدمقدس.

۱۳۱۸: ورود به حوزة‌ علمیة‌ نجف‌اشرف و اقامت سه‌ساله (۱۳۱۸-۱۳۲۱ش) بـرای فـراگیری عـلوم دینی (دروس مقدماتی: صرف، نحو، منطق و مقداری از کتاب مطول و شرح لمعه).

۱۳۲۱: فراگیری دروس سطوح عالیه و دروس فلسفه و خارج فقه و اصول‌ و معارف در حوزۀ علمیۀ مشهد.

۱۳۲۸: ورود به حوزة عـلمیة قم برای فراگیری‌ دروس خارج فقه و اصول‌ و فلسفه‌ و کلام اسلامی.

۱۳۳۹: آغاز همکاری پاره‌وقت بـا دانشکدة علوم معقول و مـنقول مـشهد (الهیات و معارف اسلامی).

۱۳۴۲: معلّم پیمانی دانشکدة علوم معقول و منقول.

۱۳۴۲: احراز رتبۀ «دانشیار» در دانشگاه فردوسی مشهد.

۱۳۴۶: عضویت در هیئت‌مدیرة چاپخانة دانشگاه مشهد.

۱۳۴۷: ارتقا به مقام اسـتادی رشتة علوم قرآن و حدیث.

۱۳۴۹: مدیریت ‌گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث.

۱۳۴۹-۱۳۵۰: کنگرۀ هزارۀ شیخ طوسی.

۱۳۵۰: عضویت در انجمن تألیف و ترجمة دانشگاه مشهد.

۱۳۵۱: مأموریت مطالعاتی و تحقیقاتی به کشورهایی مانند: ترکیه، لبنان، سـوریه، اردن، مـصر، یمن، حجاز، مراکش‌ و الجزایر.

۱۳۵۲: ارتباط با استادان دانشگاه الأزهر و تبادل‌نظر دربارۀ مناسبات و مقارنات فقه شیعه و اهل‌سنت.

۱۳۵۲: مدیریت گروه‌ آموزشی‌ علوم قـرآن و حـدیث.

۱۳۵۲: عضویت پیوستة گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی.

۱۳۵۳: عضویت هیئت‌مدیرة مؤسسة چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی.

۱۳۵۴‌: عضویت در هیئت‌ممیزة دانشگاه‌ فـردوسی‌.

۱۳۵۵: عضویت در کمیتة انتصابات و ترفیعات دانشکدة الهیات و معارف اسلامی.

۱۳۵۶: مدیریت گروه آموزشی علوم قرآن‌ و حدیث‌.

۱۳۵۶‌: عضویت پیوسته در گروه آموزشی زبان‌ و ادبیات‌ عـرب.

۱۳۵۸: عضویت در کمیتة انتصابات و ترفیعات‌ دانشکدة‌ الهیات‌ و معارف اسلامی.

۱۳۶۳: عـضو هیئت‌ممیزة دانشگاه فردوسی.

۱۳۶۷: عـضو کـمیتة برنامه‌ریزی الهیات و معارف‌ اسلامی‌.

۱۳۶۹: عضویت در کمیسیون فـرهنگی کنفرانس جهانی اهل‌بیت:.

۱۳۶۹‌: احراز دبیرکلی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی توسط مقام معظم رهبری.

۱۳۶۹: عـضویت در‌ شـورای پژوهـشی دانشکدة الهیات و معارف اسلامی.

۱۳۷۱: تأسیس دانشگاه مذاهب اسلامی در تهران.

۱۳۷۴: عضو هیئت‌تحریریة‌ نـشریة عـلمی‌پژوهشیِ دانشکدة الهیات و معارف اسلامی.

۱۳۷۵: بازنشستگی (دانشگاه فردوسی).

۱۳۸۱‌: کسب‌ عنوان‌ استاد نمونه در سطح کشور.

۱۳۸۲: کـسب عـنوان چهرۀ ماندگار کشور.

۱۳۹۴: عضویت در هیئت‌‌تحریریة‌ نـشریة عـلمی‌پژوهشیِ جُستارهای فقهی و اصولی (اداره‌کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان‌رضوی).

رحلت: بامداد یکشنبه ۲۸/۹/۱۳۹۵٫

دیدگاهتان را بنویسید