آخرین خبرها
خانه - مراکز و ادارات - اداره آموزش - دوره های آموزشی مرکز علوم و معارف اسلامی

دوره های آموزشی مرکز علوم و معارف اسلامی

 • دوره عالی علوم و معارف قرآن
 • دوره عالی علوم و معارف حدیث
 • دوره عالی فلسفه اسلامی
 • دوره عالی کلام اسلامی
 • دوره عالی فقه مقارن

 • دوره عالی علوم و معارف قرآن
طول مدت:
۲/۵سال (۵ نیمسال) جمع واحدهای درسی: ۸۴ واحد
هدف:
تربيت پژوهشگران آگاه به مباني و روش ‌هاي تفسیر قرآن در راستاي فهم و تولید نظریه در عرصه معارف قرآنی.
اهم مواد درسی اختصاصی:
روش‏ شناسی تفسیر قرآن، وحی ‏شناسی و اصالت قرآن، مبانی فهم قرآن، ادبیات قرآنی، مفردات قرآن، زبان قرآن، معارف قرآني، پژوهش‌ هاي قرآني معاصر، روش تحقیق در علوم قرآن، درک و ترجمه متون تخصصی انگلیسی، کارگاه‌ های پژوهش.
 •  دوره عالی علوم و معارف حدیث
  Olum hadis
اهداف:
تربيت پژوهشگران توانمند در عرصه‌هاي نوآمد حديث و دانش‌ هاي وابسته به آن
طول مدت:
۲/۵ سال جمع واحدهای درسی: ۷۸ واحد
اهم مواد درسی:
روش تحقيق در علوم حديث، مبانی فهم حديث، آسيب ‌‌شناسی حديث، فلسفه علوم حدیث، مبانی‌ شناخت ‌حدیث از دیدگاه فریقین، متون و معارف حديثي ، آشنایی با نهج البلاغه و معارف آن، آشنایی با صحیفه سجادیه و معارف آن، غريب ‌الحدیث، اصول و مبانی علم رجال، حوزه ‌ها و مکاتب حدیثی، حدیث ‌پژوهی معاصر، درک وترجمه متون انگلیسی، کارگاه‌ های پژوهش.
 • دوره عالی فلسفه اسلامیFalsafe eslami
هدف:
تربيت پژوهشگران آگاه به مباني و روش‌ هاي فلسفی در راستاي فهم و دفاع عقلانی در حوزه معارف اسلامی.
طول مدت:
۲/۵ سال (۵ نیمسال) جمع واحدهای درسی: ۸۸ واحد
اهم مواد درسی:
روش‌ها ومهارت های تحقیق در فلسفه، تاریخ فلسفه اسلامی، تاریخ فلسفه غرب، منطق کابردی، منطق های نوین، کلام قدیم، کلام جدید، فلسفه مشاء، فلسفه اشراق، حکمت متعالیه صدرایی، نوآوری های پس از صدرا، نقد حکمت صدرایی، عرفان نظری، عرفان عملی، فلسفه غرب، معرفت شناسی، فلسفه اخلاق، فلسفه علم، فلسفه دین، کارگاه‌ های پژوهش.
 • دوره عالی کلام اسلامی
هدف:
ارائه آموزش‌های لازم برای تربیت محققان و مبلغان توانمند در مسیر گفتگو و مناظره با نحله‌ها و مذاهب گوناگون.
طول مدت:
۲/۵ سال (۵ نیمسال) جمع واحدهای درسی: ۹۶ واحد
اهم مواد درسی:
منطق کاربردی، فرق ومذاهب، جغرافیای عقیدتی کشور و جهان، تاریخ وعقاید ادیان، کلام مقارن بین مذاهب اسلامی، کلام اشعری وسلفی، کلام معتزلی ونو معتزلی، ‌‌کلام شیعی، آشنایی با متون کهن کلام شیعی، فلسفه اسلامی، روش ها ومهارتهای تحقیق درعلم کلام، کلام جدید، شبهه شناسی، نقد وهابیت، کارگاه پژوهش.
 • دوره عالی فقه مقارن
هدف:
پرورش دانشوران متعهد به فقه و مباني اجتهاد معاصر شيعه، با توان مقايسه و نقد ساير مذاهب فقهي و آشنا با نظام‏ هاي حقوقي، اقتصادي و سياسي اسلام با نظرداشت ساير مكاتب.
طول مدت:
۲/۵ سال (۵ نیمسال) جمع واحدهای درسی: ۹۲ واحد
اهم مواد درسی:
اصول فقه تخصصی (حلقات اصولی شهید صدر)، کلیات فقه و مذاهب فقهی، اصول مقارن فقه، قواعد مقارن فقه، فقه استدلالی مقارن، مبانی کلامی اجتهاد، اصول مقارن حدیث شناسی (تاریخ، درایه و رجال)، نظام سیاسی و اقتصادی اسلام، کلیات علم حقوق، کارگاه پژوهش.

 

دیدگاهتان را بنویسید