آخرین خبرها

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علی طالقانی

سید علی طالقانی

(استادیار دانشگاه باقرالعلوم علیه‌اسلام)

ORCID iD: 0000-0002-2755-4981

 

ایمیل

taleqani@bou.ac.ir

taleghani@ipm.ir

sayyedalitaleqani@gmail.com

 

______________________

تحصیلات دانشگاهی

سال ۱۳۹۵

اخذ مدرک دکترای فلسفۀ تحلیلی، پژوهشکده فلسفۀ تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات ـ IPM)، تهران، ایران.

فرصت مطالعاتی دورۀ دکتری  

۲۰۱۲                                              University of Massachusetts, Amherst

 

تحصیلات حوزوی

سال ۱۳۸۷                                        پایان دوره سطح چهار حوزه (فقه و اصول)، حوزۀ علمیۀ قم، قم، ایران.

(تاریخ پنجمین آزمون خارج اصول: ۱۷/۳/۱۳۸۶؛ تاریخ پنجمین آزمون خارج فقه: ۳۰/۸/۱۳۸۷)

سال ۱۳۸۶                                        اخذ مدرک سطح سه حوزه (فقه و اصول)، حوزه علمیه قم، قم، ایران.

موضوع رساله: رابطۀ نفس و بدن نزد ملاصدرا و دوئالیستهای غربی. (استاد راهنما: آیهالله غلامرضا فیاضی؛ استاد مشاور: دکتر امیر دیوانی؛ دفاع با درجه عالی)

سال ۱۳۸۳                                       اخذ مدرک سطح دو حوزه (فقه عمومی)، حوزه علمیه قم، قم، ایران.

سال ۱۳۷۲ـ۱۳۸۰                      هشت سال خارج فقه و اصول در محضر آیات عظام وحید خراسانی، شیخ جواد تبریزی، میرزا علی آقا فلسفی، سید محمدکاظم حائری، سید احمد مددی.

شش سال سطوح عالی فلسفه و عرفان اسلامی در محضر حضرات اساتید و آیات عبدالله جوادی آملی، حسن حسن‌زادۀ آملی و سید جلال‌الدین آشتیانی.

سال ۱۳۶۷ـ۱۳۷۲                      تحصیل رسائل، مکاسب و کفایه الاصول در محضر اساتید عظیم الشأن سید رضا کلاهدوزان، شیخ مصطفی اعتمادی، شیخ احمد پایانی، سید رسول موسوی تهرانی.

تحصیل شرح لمعه در محضر استاد سید میرزا حسن صالحی (مشهد).

سال ۱۳۶۵ـ۱۳۶۷                      تحصیل زبان و ادبیات عرب، شامل: صمدیه، سیوطی، مغنی باب اول و رابع، مطول، شرح نظّام و مقامات حریری نزد استاد عظیم الشأن حجت هاشمی خراسانی (مشهد).

سال ۱۳۶۴                                       ورود به حوزۀ علمیه، اصفهان، ایران.

 

آثار

کتابها

 • آشنایی با معرفت‌شناسی معاصر (متن آموزشی) جلد اول: چیستیِ معرفت و نظریات توجیه معرفتی. قم: قطب تعمیق ایمان دینی. (تحویل‌شده در ۱۴۰۰).
 • مسئلۀ نفس و بدن: دیدگاه صدرایی و دوگانهانگاری دکارتی. قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی ص. ۱۳۹۵٫
 • پدیدارشناسی رویکرد عوامانه به واقعۀ عاشورا. تهران: اداره کل پژوهشهای سیما. ۱۳۸۰٫
 • معاد جسمانی و مسئلۀ اینهمانی. قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی ص. در دست انتشار.
 • نفس و بدن در ابنسینا و ملاصدرا. تهران: پژوهشکده علوم شناختی. در دست انتشار.
 • کتابشناخت علوم عقلی اسلامی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (تحویل‌شده در ۱۳۹۱).
 • جریانشناسی مباحث کلام جدید در ایران (دورۀ دوم). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (تحویل‌شده در ۱۳۹۱).
 • جریانشناسی مباحث کلام جدید در ایران (دورۀ سوم). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (تحویل‌شده در ۱۳۹۱).

مقالات

در مجلات علمی ـ پژوهشی

 • “استدلال تمایز معدومات و پاسخ فیلسوفان مسلمان به آن؛ بررسی و ارزیابی” (نویسندۀ دوم: مجید فوطه‌بافان)، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی. در دست بررسی.
 • “ارزیابی تعاریف رایج معتزله و امامیه از حسن و قبح اخلاقی” (نویسندۀ دوم: حسین رفیعی)، دوفصلنامۀ علمی پژوهشی اخلاق وحیانی. در دست بررسی.
 • “زبان دینی چیست؟ بررسی دیدگاه ویلیام آلستون.” دوفصلنامۀ علمی پژوهشی فلسفه دین. در دست بررسی.
 • “مشکل نام‌های تهی برای میل‌گرایی و راه حل گزاره‌های رخنه‌دار به روایت دیوید براون.” در دست بررسی.
 • “دفاع از کریپکی: نظریۀ ارجاع مستقیم در باب اسماء انواع طبیعی.” در دست بررسی.
 • “بررسی استدلال شیخ عبدالکریم حائری یزدی بر عدم حرمت شرعی تجرّی”. فصلنامه علمی­ پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی. ۸ (۲۸). پاییز ۱۴۰۱٫ صص: ۷-۳۶٫
 • “وحدت ماهویِ صورت ادراکی و مدرَک خارجی در آثار ابن‌سینا”. دوفصلنامه علمی پژوهشی حکمت سینوی. دوره ۲۵، شماره پیاپی زمستان ۱۴۰۰٫ صفحه ۵-۳۱٫ Doi:10.30497/ap.2021.242057.1566
 • “بررسی دیدگاه‌های رایج متکلمان معتزله و امامیه درباره تعریف حُسن و قبحِ اخلاقی و نقش خواجه‌نصیرالدین طوسی” (نویسندۀ دوم: حسین رفیعی)، دوفصلنامۀ علمی پژوهشی اخلاق وحیانی. دوره ۱۰، شماره ۱ – شماره پیاپی ۱۸. بهار و تابستان ۱۳۹۹٫ صفحه ۸۳-۱۱۰٫ Doi:1001.1.23833025.1399.10.1.4.0
 • “بررسی نقدهای ملاصدرا به تحلیل سهروردی از دگرآگاهی.” (نویسندۀ دوم: ابوالقاسم صادقی)، مجلّۀ جاویدان خرد، مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، شمارۀ ۳۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۸، صص ۱۵۹-۱۷۴٫ Doi:22034/iw.2019.196318.1346
 • “ارزیابی انتقادی استدلال معرفتی و استدلال تعاکس بر حسن و قبح عقلی.” (نویسندۀ دوم: حسین رفیعی)، مجلّۀ فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران. دورۀ ۵۲، شمارۀ ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۸٫ صص ۲۷۱-۲۸۷٫ Doi:22059/jitp.2019.274447.523085
 • “ارزیابی انتقادی استدلال انتفاء بر حسن و قبح عقلی.” (نویسندۀ دوم: حسین رفیعی)، پژوهشنامه فلسفه دین، سال هفدهم، شماره اول (پیاپی ۳۳)، بهار و تابستان ۱۳۹۸، صص۸۷-۱۱۰٫
 • “علیت عدمی و بررسی یک روایت ناواقع­گرایانه.” فصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش­های فلسفی ـ کلامی. سال ۲۱، شمارۀ ۱، بهار ۱۳۹۸٫ صص ۹۷-۱۲۰٫ https://doi.org/ 10.22091/jptr-pfk.2019.3417.1924
 • “عقلانیت و دین‌داری: دفاع از سازگاری.” فصلنامۀ علمی پژوهشی تحقیقات کلامی. سال سوم، شماره نهم، تابستان ۱۳۹۴٫ صص ۷-۱۵٫ قم: انجمن کلام اسلامی حوزه.
 • “استنتاج امر مشاهده‌نشده از امر مشاهده‌شده: استقراء، قیاس یا استنتاج از راه بهترین تبیین؟” فصلنامۀ علمی پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی. سال ۱۷، شماره ۷۰، بهار ۱۳۹۱٫ صص۷۹-۱۰۲٫ قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • “بررسی استدلال‌های دیوید هیوم علیه عقل‌گرایی اخلاقی ِ ساموئل کلارک.” فصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهشهایاخلاقی. سال اول، شماره سوم، بهار ۱۳۹۰٫ صص. ۴۹-۷۶ . قم: دانشگاه قم.

 

در دایرهالمعارف‌ها

 • “ابوالخطاب، محمدبن ابی‌زینب.” در دست انتشار در دانشنامه جهان اسلام. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران.
 • “آشتیانی، سید جلال‌الدین.” در دایره المعارف تشیع. جلد شانزدهم. (صص ۴۰۱-۴۰۲) تهران. (۱۴۰۱)
 • “سبعیه.” در دانشنامه جهان اسلام. جلد ۲۲٫ (صص ۷۴۵-۷۴۶) غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. ۱۳۹۶٫ (۲۰۱۱)
 • “خیاط، ابوالحسین.” در دانشنامه جهان اسلام. جلد ۱۶٫ (صص ۵۴۸-۵۵۱) غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. ۱۳۹۰٫ (۲۰۱۱)
 • “خلق و امر (در عرفان).” در دانشنامه جهان اسلام. جلد ۱۶٫ (صص ۴۵-۴۶) غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. ۱۳۹۰٫ (۲۰۱۱)
 • “حلولیه.” در دانشنامه جهان اسلام. جلد ۱۴٫ غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. ۱۳۸۹٫
 • “حلول و اتحاد.” در دانشنامه جهان اسلام. جلد ۱۴٫ غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. ۱۳۸۹٫
 • “حکمت (در قرآن و حدیث).” در دانشنامه جهان اسلام. جلد ۱۳٫ غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. ۱۳۸۸٫
 • “جمل العلم و العمل.” در دانشنامه جهان اسلام. جلد ۱۰٫ غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. ۱۳۸۵٫
 • “جعدبن درهم.” در دانشنامه جهان اسلام. جلد ۱۰٫ غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. ۱۳۸۵٫
 • “ثواب و عقاب (در قرآن و تفسیر، حدیث، کلام، اصول فقه و فقه، فلسفه و عرفان).” در دانشنامه جهان اسلام. جلد ۹٫ غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. ۱۳۸۴٫
 • “تولید.” در دانشنامه جهان اسلام. جلد ۸٫ غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. ۱۳۸۳٫

 

در مجلات تخصصی و مجموعه مقالات

 • “پوپر، پایا و تئوری‌های علمی ایدئولوژیک؛ گزاره‌های مشاهدتی ِایدئولوژیک چگونه می‌توانند ایدئولوژیِ اشراب‌شده در نظریات علمی را تخلیه کنند؟” (ادامۀ بحث با دکتر علی پایا)، در سایت دین‌آنلاین، آذر‌ماه ۱۳۹۳٫
 • “آیا پایا راه خود را از پوپر جدا می‌کند؟”. در مجلۀ باور فلسفی. ش۳٫ شهریور ۱۳۹۲٫
 • “چرا پوپری‌ها نمی‌توانند از پذیرش امکان علوم تجربی اسلامی شانه خالی کنند؟”. در مجلۀ باور فلسفی. ش ۲٫ خرداد ۱۳۹۲٫
 • “زبان دینی: بازخوانی موضوع.” در جستارهایی در کلام جدید. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. در دست انتشار.
 • “رابطه اخلاق و سیاست از دیدگاه ابن‌سینا.” در مجلۀ تخصصی اخلاق. ش ۹-۱۰٫ صص۲۰۳-۲۲۱٫ اصفهان: دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. ۱۳۸۶٫
 • “تحلیل فلسفی مفهوم انتظار.” در مجموعه مقالات هشتمین گفتمان مهدویت. جلد ۱٫ مؤسسۀ پژوهشی انتظار نور (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم). قم. ۱۳۸۶٫
 • “یاد ایام.” در صدرای زمان: یادنامۀ حکیم متأله سید جلال‌الدین آشتیانی. به کوشش معاونت پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. ۱۳۸۴٫ مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
 • “آیا میرزا مهدی اصفهانی اکیژنالیست است؟ (بحثی تطبیقی در فلسفۀ نفس میرزای اصفهانی)” در خردنامه همشهری، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۳٫ تجدیدچاپ شده در نگاهی به مکتب تفکیک، صص. ۱۵۱-۱۶۰٫ به کوشش سیدباقر عبداللهی و علی پورمحمدی. تهران: انتشارات همشهری، بهار ۱۳۸۴٫
 • “ترمینولوژی جریان‌شناسی فرهنگی.” در مجلۀ حوزه. ش ۱۱۹٫ آذر و دی ۱۳۸۲٫ صص ۹-۶۲٫ قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم. ۱۳۸۲٫
 • “جایگاه درایهالحدیث و رجال‌الحدیث در فرایند استنباط.” در مجلۀ نگاه حوزه. ش ۶۵-۶۸٫ صص۲۶۶-۲۷۱٫ مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. ۱۳۷۹٫
 • “نگاهی به جوان در تراث دینی.” در مجلۀ نگاه حوزه. ش ۴۹-۵۰٫ صص۶۸-۷۱٫ مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. ۱۳۷۸٫
 • “سهم زنان در تذکرهالاولیاء و نفحات‌الانس.” در مجلۀ نگاه حوزه. ش ۴۳-۴۴٫ صص۱۶-۱۷٫ مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. ۱۳۷۹٫

 

معرفی و نقد و بررسی کتاب

 • “نقد و بررسی «درآمدی بر هرمنوتیک» (احمد واعظی).” در مجلۀ نگاه حوزه. ش۹۰-۹۳٫ صص۲۲۷-۲۳۱٫ مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. اسفند ۱۳۸۱٫

 

در نشریات عمومی و روزنامه‌ها

 • “دو جریان تفکیکی.” در روزنامۀ همشهری. شماره ۲۹۸۱، ۲۷ بهمن ۱۳۸۱٫
 • “تأملاتی در باب حقوق بشر دینی.” در روزنامۀ شرق. شماره ۱۹، ۲۵ شهریور ۱۳۸۲٫

 

سرمقاله  

 • “سرمقاله.” در مجلۀ تخصصی اخلاق. ش ۹-۱۰٫ صص۲۰۳-۲۲۱٫ اصفهان: دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. ۱۳۸۶٫

 

کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره (مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

ارائه‌دهنده 

 • ارائۀ کرسی ترویجی تحلیل علیت عدمی. مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره. ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷٫
 • ارائۀ کرسی ترویجی وحدت ماهویِ صورتِ ادراکی و مدرَک خارجی در آثار ابن‌سینا. مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره. ۲۳ بهمن ۱۳۹۹٫
 • ارائۀ کرسی ترویجی چگونه فلسفۀ علم پوپر اسلامی‌سازی علوم انسانی تجربی را ممکن می‌شمارد؟. مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره. ۱۲ بهمن ۱۴۰۰٫
 • ارائۀ کرسی ترویجی عدم حرمت شرعی تجری: بررسی استدلال شیخ عبدالکریم حائری یزدی. مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره. ۹ آذر ۱۴۰۱٫

ناقد

 • نقد کرسی ترویجی “نظام جهان‌شناختیِ متکلمان متقدم؛ ریشه‌های تاریخی، سرشت و سرنوشت” دکتر محمدحسین منتظری. مرکز تخصصی آخوند خراسانی. ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۰٫
 • نقد کرسی ترویجی “مفهوم‌شناسی تثلیث در مجادلات مسیحیان و مسلمانان” دکتر ولی عبدی. بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی. ۹ آبان ماه ۱۳۹۸٫
 • نقد کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی “موانع تفکر در فرایند پیشرفت بر اساس آموزه‌های قرآن.” دکتر علی‌نقی ایازی. پژوهشکدۀ اسلام تمدنی. ۱۷ بهمن ۱۳۹۸٫
 • نقد کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی “مولفه تمایزبخش مقام امامت در قرآن و امتداد آن در دیدگاه امامیه متقدم. دکتر محمدحسین منتظری. مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره. ۱۳ آبان ۱۳۹۸٫
 • نقد کرسی ترویجی قاعده فرعیه و منطق جدید. امیر جلیلی قاضی‌زاده. مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره. ۱۹ آذر ۱۳۹۷٫
 • نقد کرسی ترویجی بررسی اختلاف جبّائیان در شرطیت ترک جمیع قبائح در صحت توبه. مسلم فوطه‌بافان. مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره. ۲۷ آبان ۱۳۹۷٫
 • نقد کرسی ترویجی امامت سرّ خاتمیت دکتر عباس جوارشکیان. پژوهشکده اسلام تمدنی. ۲۱ آبان ۱۳۹۷٫
 • نقد کرسی ترویجی تمایز فاعلیت و علیت در لطیف‌الکلام. مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره. ۴ دی ۱۳۹۶٫

ارائۀ مقاله و عضویت در کمیتۀ علمی در همایش‌های ملّی و بین‌المللی

ارائۀ مقاله در همایش‌های ملّی

 • پذیرش و ارائۀ مقاله “چه کسی از پذیرش امکان جمع دینداری و عقلانیت ناتوان است؟”

در دومین همایش ملی سیره و معارف رضوی با محوریت معنویت. دانشگاه فردوسی. ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳٫

ارائۀ مقاله در همایش‌های بین‌المللی 

 • Presentation of paper: “Which Religious Pluralism? Which Religious Exclusivism?”

در هشتمین همایش بین‌المللی فلسفۀ دین معاصر؛ بهمن ۱۳۹۸٫ (+ چاپ abstract در خلاصه مقالات همایش)

 • ندانم‌انگاری روانشناختی و ندانم‌انگاری معرفت‌شناختی: سازگاری با خداباوری.

در همایش بین‌المللی «عقلانیت، خداباوری و خداناباوری». ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ (+ چاپ مقاله در مجموعه مقالات همایش)

 • ارائۀ مقاله در دهمین پیش‌نشست کنفرانس بین‌المللی الاهیات عملی با عنوان «درآمدی به الاهیات عملی امامیه». مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۶ بهمن ۱۴۰۰٫

لینک آپارات:

https://www.aparat.com/v/uIXqZ/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87

سخنرانی و ارائه بحث آکادمیک

سخنرانی‌های علمی و ارائۀ مقاله در سمینارها با دعوت رسمی

 • نقد کتاب «شکاکیت درباره اختیار و مسئولیت اخلاقی؛ دلایل و پیامدها» اثر دکتر روح‏‎الله موحدی با حضور نویسنده. پنج‏‎شنبه، ۱۰ آذر ماه، ساعت ۱۲:۰۰. پژوهشکده بین‏‏‎المللی امام رضا (ع( وابسته به جامعه المصطفی العالمیه.
 • “جایگاه و نقش قاعدۀ لطف در اصول فقه امامیه (بررسی موردی شیخ طوسی ره).” ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۰٫ پژوهشکدۀ اسلام تمدنی، مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره و مؤسسۀ دانش‌وران.
 • “تأملاتی دربارۀ انگارۀ علم حضوری در آثار ملاصدرا (۲)”. چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰٫ مجمع عالی حکمت اسلامی. مشهد.
 • “تأملاتی دربارۀ انگارۀ علم حضوری در آثار ملاصدرا (۱)”. سه‌شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰٫ مجمع عالی حکمت اسلامی. مشهد.
 • “روش و رویکرد امام رضا علیه‌السلام در نقد خداناباوری” دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام. سومین پیش‌همایش همایش بین‌المللی «عقلانیت، خداباوری و خداناباوری». ۳ اسفند ۱۳۹۹٫
 • “مطالعات میان رشته‌ای اسلامی در غرب؛ چیستی، امکان و کاربـرد” مرکز تخصصی آخوند خراسانی «ره»؛ گروه آموزشی فرهنگ و ارتباطات اسلامی. از برنامه‌های مورد حمایت میز تخصصی توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی. ۸ بهمن ۱۳۹۸٫
 • “نسبت صورت ذهنی و موجود خارجی از نظر ابن‌سینا: شبح یا اتحاد ماهوی” دومین مدرسۀ زمستانی فلسفۀ اسلامی: معرفت‌شناسی اسلامی ۲: وجود ذهنی، مرکز تخصصی آخوند خراسانی (ره). مشهد ـ ۸ اسفند ۱۳۹۷٫
 • “مفهوم‌شناسی نظریه‌های شناخت خدا” چهارمین مدرسۀ تابستانی کلام امامیه: نظریه‌های شناخت خدا. مرکز تخصصی آخوند خراسانی (ره). مشهد ـ ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۸٫
 • “جایگاه و منزلتِ معرفتیِ حدیث و علوم حدیث در علوم اسلامی.” مدرسۀ آیهالله‌العظمی خویی (ره) مشهد. ۲۰ دی ۱۳۹۷٫
 • “تعامل حوزه علمیه و دانشگاه در حل مسائل مستحدثه.” در سلسلسه نشست‌های دین و سلامت۲٫ ۲۵ مهر ۱۳۹۷٫
 • “نقد و بررسی کتاب فضیلت، بررسی‌های اخلاقی و معرفت‌شناختی، ترجمه امیرحسین خداپرست؛ پردیس کتاب مشهد. ۲۵ آبان ۱۳۹۷٫
 • “بررسی و نقد روش‌شناسی تاریخ‌نگاری پاتریشیا کرون و سید حسین مدرسی.” چهارمین مدرسۀ تابستانی کلامی امامیه: انجمن کلام حوزه. اصفهان ـ ۱۶ شهریور ۱۳۹۷٫
 • “فلسفۀ تحلیلی و فلسفۀ اسلامی: نقاط اشتراک و افتراق.” مجمع عالی حکمت اسلامی. مشهد. ۷ دی ۱۳۹۶٫
 • “نسبت علمی مرجعیت اهل‌البیت علیهم‌السلام با مرجعیت علمی قرآن و عقل” سومین مدرسۀ تابستانی کلام امامیه: مرکز تخصصی آخوند خراسانی و انجمن کلام حوزه. مشهد ـ سوم شهریور ۱۳۹۵٫
 • “فلسفه اسلامی و معماهای علم ما به موجود جزئی مادی خارجی.” اولین مدرسۀ تابستانی معرفت­شناسی در فلسفه اسلامی با موضوع: علم به موجودات محسوس جزئی خارجی؛ امکان و چگونگی. مرکز مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد ـ چهارم شهریور ۱۳۹۶٫
 • “دین، اخلاق، تجدد.” مجتمع دانش‌آموختگان قرآن و حدیث در اصفهان. ۱۲ آذر ۱۳۹۵٫
 • “اجتهاد و تقلید در عقاید.” دومین مدرسۀ تابستانی کلام امامیه: مرکز تخصصی آخوند خراسانی و انجمن کلام حوزه. مشهد ـ اول شهریور ۱۳۹۵٫
 • “نقد نظریه‌های امامت آکادمیسین‌های معاصر.” دومین مدرسۀ تابستانی کلام امامیه: انجمن کلام حوزه. اصفهان ـ ۲۶ مرداد ۱۳۹۵٫
 • “ترمینولوژی معاد جسمانی.” نخستین مدرسۀ تابستانی کلام امامیه: دانشگاه قرآن و حدیث، شهریور ۱۳۹۴٫
 • “یقین، شناخت، خطا؛ تأملی در باب ارزش معرفتیِ ‌شناخت‌های غیریقینی.” مجمع عالی حکمت اسلامی. مشهد. ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴٫
 • “تقلید به‌عنوان منبع معرفت.” مجمع عالی حکمت اسلامی. مشهد. ۲۹ بهمن ۱۳۹۳٫
 • “معاد جسمانی و مسأله این‌همانی.” مدرسۀ تابستانی فلسفۀ دین: پژوهشکده فلسفۀ تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. ۱۳۹۳٫
 • “جاندارانگاری” پژوهشکدۀ فلسفۀ تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. ۱۳۹۳٫
 • “فلسفۀ علم پوپری و امکان علوم تجربی اسلامی.” مؤسسۀ مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام. مشهد. ۹ آبان ۱۳۹۲٫
 • “دین‌گرایی و دین‌گریزی (۱).” هم‌اندیشی حوزه و دانشگاه، پژوهشکدۀ مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی. ۲۰ آذر ۱۳۹۱٫
 • “دین‌گرایی و دین‌گریزی (۲).” هم‌اندیشی حوزه و دانشگاه، پژوهشکدۀ مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی. ۴ دی ۱۳۹۱٫
 • “استنتاج از راه بهترین تبیین.” ارائۀ بحث در گروه آموزشی فلسفه و کلام. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. ۲۸ دی ۱۳۹۰٫
 • “نام‌های بی‌مصداق.” ارائۀ بحث در کارگاه سه روزه زبان، شناخت و واقعیت. پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. ۸ مهر ۱۳۸۸٫
 • در جمع اساتید علوم قرآنی کشور، دانشگاه اوقاف مشهد: تابستان ۱۳۹۳٫
 • “The Doctrine of the Raj’a in Twelver Shi’ism and its Similarity to the Doctrine of the Resurrection of Jesus in Christianity.” At inter-faith dialogue seminar. International Al-Mustafa University, Mashhad branch. 2013, August13.
 • علیّت درون‌ماند. پژوهشکدۀ فلسفۀ تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. ۲۲ اسفند ۱۳۹۰٫
 • “امکان‌سنجی علوم تجربی دینی در چارچوب فلسفۀ علم پوپر.” در چهارمین همایش مطالعات اسلامی در علوم انسانی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. ۱۳ بهمن ۱۳۹۰٫
 • نظریۀ تقوم و مقایسۀ آن با هایلومورفیسم. پژوهشکدۀ فلسفۀ تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. ۱۵ آذر ۱۳۸۹٫
 • “جریان‌شناسی تحلیلی اسلامی‌سازی علوم انسانی در ایران.” در سومین همایش مطالعات اسلامی در علوم انسانی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. ۲۲ مهر ۱۳۸۹٫
 • “نقد جریان روشنفکری دینی در دهه اخیر.” در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. ۱۶ دی ۱۳۸۸٫
 • “جریان‌شناسی کلام جدید.” در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. آبان ۱۳۸۸٫
 • “نقد و بررسی نظریۀ قرآن محمدی عبدالکریم سروش.” در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. ۷ شهریور ۱۳۸۷٫
 • “کارکرد روشنفکری دینی در دو دهه اخیر.” در دومین سمینار دین و مدرنیته: آسیبشناسی روشنفکری دینی. مؤسسۀ گفتگوی ادیان و حسینیۀ ارشاد. تهران. ۱۵ شهریور ۱۳۸۶٫
 • “ارزیابی معرفتی پروژه فکری عبدالکریم سروش.” در همایش بررسی آراء دینشناسانۀ عبدالکریم سروش. (به دعوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان) دانشگاه صنعتی اصفهان. اصفهان. ۲۶ آذر ۱۳۸۶٫
 • “اسلام و مدرنیته: سازگاری یا ناسازگاری؟” در سمینار دین و مدرنیته. مؤسسۀ گفتگوی ادیان و حسینیۀ ارشاد. تهران. ۲۶ مرداد ۱۳۸۵٫
 • “امکان و چگونگی دینداری در عصر عدم قطعیت.” در دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی. مشهد. ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۵٫ (به دعوت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی دانشکده الهیات).
 • “آموزه‌های تشیّع و حقوق بشر” در میزگرد آیا اسلام شیعی با حقوق بشر سازگار است؟، جهاد دانشگاهی مشهد. دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی. مشهد. اردیبهشت ۱۳۸۴٫
 • “چرا باید در اندیشۀ احقاق حقوق زنان بود؟” در همایش اجتماعی برای زنان، نه زنانی برای اجتماع. جهاد دانشگاهی مشهد. دانشگاه فردوسی. مشهد. آذر ۱۳۸۲٫

 

سخنرانی‌های علمی در مجامع دانشجویی

 • دین‌داری به مثابۀ شیوۀ زیستن. مشهد، جمعی از دانشجویان کشور، ۱۳۹۰٫
 • چرا خداناباوری ناموجّه است؟. مشهد، جمعی از دانشجویان کشور، ۱۳۸۹٫

 

راهنمایی و مشاورۀ رساله‌های علمی 

استاد راهنما

 • استاد راهنما رساله سطح سه با عنوان: طبقه‌بندی دیدگاه صدرالمتألهین در چیستی نفس انسانی. ابوالقاسم صادقی. مشهد ـ مرکز تخصصی آخوند خراسانی «ره». دفاع‌شده با رتبۀ عالی (۱۹٫۲۵) در ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰٫
 • استاد راهنما رساله سطح سه با عنوان: شرطیت توبه از جمیع قبائح در صحت توبه از یک گناه. مسلم فوطه‌بافان. مشهد ـ مرکز تخصصی آخوند خراسانی «ره». دفاع‌شده با رتبۀ عالی در ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۰٫
 • استاد راهنما رساله سطح سه با عنوان: معمای استکمال و تجرّد نفس ناطقه در فلسفۀ ابن‌سینا و راه‌حل‌های متأخر. امید نوری. مشهد ـ مرکز تخصصی آخوند خراسانی «ره». دفاع‌شده با رتبۀ عالی (۱۸) در ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۹٫
 • استاد راهنما رساله سطح سه با عنوان: اعمیت ثبوت از وجود: صورت‌بندی و ارزیابی دلایل متکلمان. مجید فوطه‌بافان. مشهد ـ مرکز تخصصی آخوند خراسانی «ره». دفاع‌شده با رتبۀ عالی (نمرۀ ۱۸٫۸۷) در ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۹٫
 • استاد راهنما رساله سطح سه با عنوان: جایگاه جهاد و امر به معروف و نهی از منکر در نظام فکری جماعه التبلیغ و نسبت آن با مبانی سلفی‌گرایی. مهدی حسن‌پور. مشهد ـ مرکز تخصصی آخوند خراسانی «ره». دفاع‌شده با رتبۀ خوب (۱۷) در ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۹٫
 • استاد راهنما رساله سطح سه با عنوان: تحویل‌گرایی متکلمان عدلیه در حسن و قبح و ارزیابی آن. حسین رفیعی. مشهد ـ مرکز تخصصی آخوند خراسانی «ره». دفاع‌شده با رتبۀ عالی (۱۹) در اول تیر ماه ۱۳۹۹٫
 • استاد راهنما رساله سطح سه با عنوان: مشروعیت قانون‌گذاری عرفی در اندیشه شیخ فضل الله نوری، شهید صدر و امام خمینی. محمد وظیفه‌مند رودپشتی. مشهد ـ مرکز تخصصی آخوند خراسانی «ره». دفاع‌شده با رتبۀ عالی (۱۸٫۵) در هفتم فروردین ماه ۱۳۹۹٫
 • استاد راهنما رساله سطح سه با عنوان: بررسی دفاعیه آلوین پلنتینگا در مسأله منطقی شر. مهدی سرو چراغی. اصفهان ـ مرکز مدیریت حوزه­علمیه اصفهان. دفاع‌شده با رتبۀ عالی در ۱۳۹۴٫

استاد مشاور

 • استاد مشاور رسالۀ دکتری با عنوان:«نگاهی دیگر به ادله تجرد نفس بر اساس اشکالات فیزیکالیسم». محمد سادات منصوری. تهران ـ پژوهشکده علوم شناختی. دفاع‌شده با رتبۀ عالی در شهریور ۱۳۹۶٫

 

داوری مقالات علمی و رساله‌های آکادمیک

داوری مقالات علمی پژوهشی

 • یک مقاله برای مجلۀ علمی ـ پژوهشی فلسفه. دانشگاه تهران. تهران. ایران.
 • یازده مقاله برای مجلۀ علمی ـ پژوهشی فلسفه و کلام (مطالعات اسلامی). دانشگاه فردوسی. مشهد. ایران.
 • هفت مقاله برای دانشنامۀ جهان اسلام. تهران. ایران.
 • دو مقاله برای مجلۀ حکمت و فلسفه. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. ایران.
 • دو مقاله برای مجلۀ نقد و نظر. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. قم. ایران. ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶٫
 • چهار مقاله برای مجلۀ ذهن. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی. تهران. ایران.
 • ارزیابی مقاله «نقد و بررسی نظریه‌ی جان سرل و سید مصطفی خمینی پیرامون حقائق اعتباری» با کد ZEHN-2202-1861 (R1) برای مجلۀ ذهن. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی. تهران. ایران. خرداد ۱۴۰۱٫
 • سه مقاله برای مجلۀ اخلاق وحیانی. قم. ایران.
 • هشت مقاله برای مجلۀ جستارهای فقهی اصولی. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم – شعبه خراسان رضوی. ایران.
 • شش مقاله برای مجلۀ فقه و اصول. دانشگاه فردوسی. مشهد.
 • “ارزیابی مقالۀ «”معنا” در اصول فقه و هرمنوتیک فلسفی» با کد JFIQH-71883 برای مجلۀ فقه و اصول دانشگاه فردوسی. ۱۹ دی ۱۳۹۷٫
 • ارزیابی مقالۀ «فلسفه‌گرایی در علم اصول فقه آسیب قابل ترمیم یا ضرورت اجتناب‌ناپذیر» با کد JFIQH-80420برای مجلۀ فقه و اصول دانشگاه فردوسی. ۱۰ شهریور ۱۳۹۸٫
 • ارزیابی مقالۀ «ساحت‌های تفسیر متن» با کد JFIQH-80458برای مجلۀ فقه و اصول دانشگاه فردوسی. ۱۰ شهریور ۱۳۹۸٫
 • ارزیابی مقالۀ «گونه‌شناسی تأویل در علم اصول با نگاهی به مبانی آن در دانش هرمنوتیک» با کد JFIQH-89689 برای مجلۀ فقه و اصول دانشگاه فردوسی. ۷ مهر ۱۴۰۰٫
 • ارزیابی مقالۀ «نظریه فهم متن در اصول فقه» با کد JFIQH-2103-1071برای مجلۀ فقه و اصول دانشگاه فردوسی. ۹ بهمن ۱۴۰۰٫
 • ارزیابی مقالۀ «نقش قیاس فرضی در تاسیس قواعد فقهی (بررسی موردی: قاعده التعزیر یدرء بالشبهه)» با کد JFIQH-2208-1418 را برای نشریه فقه و اصول دانشگاه فردوسی. ۶ آبان ۱۴۰۱٫
 • سه مقاله برای مجلۀ مجلۀ اعتبارسنجی حدیث، (۲۴/۳/۱۳۹۹؛ ۲۹/۹/۱۳۹۸)
 • یک مقاله برای کنفرانس بینالمللی نفس و بدن. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. قم. ایران. ۱۳۹۰٫
 • دو مقاله فارسی برای همایش بین‌المللی عقلانیت، خداباوری و خداناباوری، تهران. ایران. ۱۳۹۹٫
 • یک مقاله انگلیسی برای همایش بین‌المللی عقلانیت، خداباوری و خداناباوری، تهران. ایران. ۱۳۹۹٫
 • پانزده چکیده مقاله فارسی برای همایش بین‌المللی عقلانیت، خداباوری و خداناباوری، تهران. ایران. ۱۳۹۹٫
 • هفده چکیده مقاله انگلیسی برای همایش بین‌المللی عقلانیت، خداباوری و خداناباوری، تهران. ایران. ۱۳۹۹٫

 

داوری رساله‌های سطح سه و چهار و ارشد و دکتری

 • رسالۀ دکتری با عنوان «معرفت‌شناسی نظریۀ حجیت ذاتی قطع». [آقای محمدحسین صفایی] (آذر ۱۴۰۰) دانشگاه شهید بهشتی. تهران.
 • رسالۀ کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی و نقد راه حل‌های فیلسوفان تحلیلی (پاتنم، مور، ویتگنشتاین، چالمرز، دی‌رز) برای مسئلۀ شکاکیت نسبت به جهان خارج». [آقای آرش حسینی] (۲۹ مهر ماه ۱۴۰۰) دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی. دانشگاه فردوسی. مشهد.
 • رسالۀ سطح ۳ با عنوان «رفتارشناسی تاریخی رسول خدا (ص) در تبیین مسئلۀ امامت و خلافت بر اساس منابع فریقین». [آقای حسین اسکندری شهرکهنه] (۱۴ تیر ۱۴۰۰) مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ خراسان. مشهد.
 • رسالۀ سطح ۳ با عنوان «نقد و بررسی دیدگاه سروش در رابطۀ علم و دین». [آقای جواد ترابی] (۱۲ اسفند ۱۳۹۹) مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ خراسان. مشهد.
 • رسالۀ کارشناسی ارشد با عنوان «معنا و مدلول به نزد راسل و کواین». [آقای امیرعلی ترقی اوغاز] (۱۳ بهمن ۱۳۹۰) دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی. دانشگاه فردوسی. مشهد.

 داوری آثار ارسالی از سوی پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها

 • ارزیابی علمی و بررسی نهائی کتاب یهودیان در جهان اسلام، دانشگاه فردوسی، مشهد. ایران. ۱۳۹۸
 • ارزیابی علمی و محتوایی کتاب بررسی تحلیلی اندیشه‌های شیخ صدوق و شیخ مفید در مسئلۀ امامت و مقایسۀ آن با اندیشۀ غالیان، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، آستان قدس رضوی، ۱۳۹۸٫
 • ارزیابی علمی و محتوایی کتاب بررسی ادلۀ جواز و عدم جواز تخلّف معلول از علّت تامّه، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، آستان قدس رضوی، ۱۳۹۸٫
 • ارزیابی علمی و محتوایی کتاب نقد کتاب حوارات عقلیه مع الطائفه الشیعه الاثنی‌عشریه فی الأصول، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، آستان قدس رضوی، ۱۳۹۸٫
 • ارزیابی علمی و محتوایی کتاب بررسی و تحلیل شخصیت و اندیشه‌های ابوالحسن میثمی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، آستان قدس رضوی، ۱۳۹۸٫
 • ارزیابی علمی و محتوایی کتاب مناظرات رضوی با علمای مسیحی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، آستان قدس رضوی،
 • ارزیابی علمی و محتوایی کتاب مناظرات اسلامی ـ مسیحی، مناظرۀ امام رضا (ع) و جاثلیق، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، آستان قدس رضوی،
 • ارزیابی علمی و محتوایی طرح پژوهشیِ تصحیح حواشیِ دوانی و دشتکی بر شرح قوشجی بر تجرید، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، آستان قدس رضوی،
 • ارزیابی علمی و بررسی نهائی کتاب دین و تبیین از دیدگاه سوین‌برن، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. قم. ۱۳۹۸

ارزیابی  آثار ارسالی از جشنواره‌های بین‌المللی و ملی

 • ارزیابی علمی یک اثر فلسفی. (باور دینی و فضیلت فکری؛ امیرحسین خداپرست). ارسالی از سوی جشنوارۀ بین‌المللی فارابی. تهران. ایران. اسفند ۱۳۹۹٫
 • ارزیابی علمی یک اثر میان‌رشته‌ای فلسفی ـ اصولی. (تحلیل فقهی جایگاه ارتکاز در فهم متون دینی؛ حسین عندلیب؛ کد A-1288553) ارسالی از سوی جشنوارۀ بین‌المللی فارابی. تهران. ایران. ۳/۳/۱۴۰۱

 

ترجمه‌ها

از انگلیسی به فارسی

 • “امامت.” از ویلفرد مادلونگ. در دست انتشار. در مجلۀ تخصصی جهان ادیان.
 • “پاسخ‌گویی و مسئولیت.” از آر. دی. دوف. در اندیشۀ حوزه. ش ۴۹-۵۰٫ صص ۲۱۳-۲۲۴٫ آذر ـ اسفند ۱۳۸۳٫
 • “معرفت‌شناسی.” از پاول موسر. در نگاه حوزه. ش ۶۵-۶۸٫ صص ۲۷۰-۲۷۵٫ اسفند ۱۳۷۹٫

از عربی به فارسی

 • “گفتمان دینی با روش تاریخی.” گفتگوی سعید شبّار با محمد ارکون. در اندیشۀ حوزه. ش ۴۶٫ صص ۱۱۷-۱۴۸٫ خرداد و تیر ۱۳۸۳٫

 

مصاحبه‌ها

با رسانه‌های مکتوب 

 • “تجدّد و وضعیت تفکر در اسلام معاصر” مصاحبه با مجلۀ الاستغراب من منشورات المرکز الاسلامی للدراسات الاستراتیجیه التابعه للعتبه العباسیه المقدسهـ در دست انتشار
 • “فعالیت سکولارها و سلامت جامعه”. مصاحبه با مجلۀ سروش ـ ویژه‌نامۀ سبک زندگی سیاسی. اردیبهشت ۱۳۹۲٫
 • “عقلانیت دینی و شیوۀ زیست ایمانی.” مصاحبه با گفتمان الگو ـ ویژهنامۀ روزنامۀ خراسان (حجهالاسلام علی الهی خراسانی). خرداد ۱۳۹۱٫
 • “مهدویت و جایگاه آن در تفکر شیعی.” مصاحبه با خبرگزاری آیندۀ روشن (دکتر جعفر مروارید). ۲۳ شهریور ۱۳۸۵٫
 • “ادیان، حقوق بشر، پست‌مدرنیسم.” گفت‌وگو با نشریۀ دانشجویی سروش خرد (دانشگاه فردوسی مشهد). بهار ۱۳۸۲٫
 • “انسان مدرن و دغدغه‌های دینی.” مصاحبه با روزنامۀ همشهری. شماره ۳۰۰۸، ۲۷ اسفند ۱۳۸۱٫
 • “وضعیت اجساد ائمه (ع) پس از دفن.” مصاحبه با شبکه جوانان رضوی (وابسته به موسسه خدمات مشاوره‌ای، جوانان و پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس رضوی) قابل دسترسی در: (۱۴/۱۱/۱۳۹۲) http://razavi.shajar.ir/tabid/601/View/1388/id/3871/Default.aspx

 

 

با رسانه‌های دیداری 

 • “نقش مرجعیت دینی در جهان تشیع.” مصاحبه با شبکۀ استانی سیمای خراسان رضوی. ۱۳۸۱٫

 

فعالیت‌های پژوهشی

عضویت در شورای علمی پژوهشکده‌ها و گروه‌های علمی 

 • عضو شورای علمی گروه کلام و اندیشۀ اسلامی. (۱ آذر ۱۳۹۷ تاکنون) بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی. مشهد.
 • عضو شورای علمی گروه پژوهشی فلسفه و کلام. (۱۳۸۴- ۱۳۹۶) دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
 • عضو شورای علمی گروه پژوهشی دین‌پژوهی. (۱۳۸۳) دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.

عضویت در کمیتۀ علمی همایش‌های بین‌المللی 

 • عضویت در کمیتۀ علمی همایش بین‌المللی «عقلانیت، خداباوری و خداناباوری». برگزارشده در ۱۱ و ۱۲ اسفند ۱۳۹۹٫
 • عضویت در شورای علمی هشتمین همایش بین‌المللی فلسفۀ دین با موضوع تنوع ادیان. مشهد. ۱۵ر و ۱۶ بهمن ۱۳۹۸٫

عضویت در شورای علمی همایش‌های علمی ملّی 

 • عضو شورای علمی المپیاد ملّی کلام اسلامی. ۱۴۰۰٫ (طراحی سؤالات؛ ارزیابی سؤالات طراحی‌شده؛ مصاحبۀ علمی نهایی با پذیرفته‌شدگان در دومین مرحله از المپیاد)
 • دبیر علمی المپیاد ملّی کلام اسلامی. ۱۴۰۰٫

مدیریت پنل‌های همایش‌های بین‌المللی 

 • مدیر پنل “ندانم‌انگاری و اختلاف نظر معرفتی دینی” در اولین روز همایش بین‌المللی «عقلانیت، خداباوری و خداناباوری». برگزارشده در ۱۱ اسفند ۱۳۹۹٫

 

مدیریت پروژه‌های پژوهشی  

 • مدیر کلان پروژه نفس. (۱۳۸۶) پژوهشکده فلسفه و کلام. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. قم.

 

سردبیری و فعالیت‌های ویرایشی

سردبیری 

 • سردبیری مجلۀ تخصصی اخلاق. ش ۹-۱۰٫ دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. اصفهان.

ویراستاری 

 • ویراستاری مجلۀ تخصصی اخلاق. ش ۹-۱۰٫ دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. اصفهان.
 • ویراستاری درس‌گفتارهای دکتر عباس منوچهری: روششناسی علوم انسانی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
 • ویراستاری درس‌گفتارهای دکتر محمدرضا ریخته‌گران: فلسفۀ معاصر. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
 • ویراستاری درس‌گفتارهای آقای مصطفی ملکیان: جریان‌شناسی فرهنگی معاصر. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
 • ویراستاری درس‌گفتارهای آقای محمد مجتهد شبستری: الهیات جدید مسیحی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.

 

تدریس در حوزه  و مراکز حوزوی

حوزۀ علمیه، مشهد

 • خارج کلام (مباحث النبوه و الوحی) ۱۳۹۹-۱۴۰۰٫
 • خارج اصول (مباحث الموافقه)، ۱۳۹۵-۱۳۹۶٫
 • خارج اصول (مباحث الحکم)، ۱۳۹۴-۱۳۹۵٫
 • خارج اصول (مباحث القطع)، ۱۳۹۳-۱۳۹۴٫
 • نهایه الحکمه: تفسیر و بررسی (ادامۀ مباحث)، ۱۳۹۳-۱۳۹۴٫
 • نهایه الحکمه: تفسیر و بررسی، ۱۳۹۲ـ۱۳۹۳٫
 • اصول فقه (جلد اول اصول الفقه ـ مظفر)، نیمسال اول و دوم ۱۳۸۴ـ ۱۳۸۵٫
 • کلام اسلامی. سطح سه حوزه. نیمسال اول ۱۳۸۱ـ ۱۳۸۲٫ دارالفقاهه ثامن.
 • منطق جدید (درآمدی بر منطق جدید ـ ضیاء موحد)، نیمسال دوم ۱۳۸۰ـ ۱۳۸۱٫
 • منطق جدید (درآمدی بر منطق جدید ـ ضیاء موحد)، نیمسال اول ۱۳۸۰ـ ۱۳۸۱٫
 • منطق (دورۀ کامل المنطق ـ مظفر)، نیمسال اول و دوم ۱۳۷۹ـ ۱۳۸۰٫
 • اصول فقه (قطع و ظن رسائل شیخ انصاری)، نیمسال اول و دوم ۱۳۷۸ـ ۱۳۷۹٫
 • اصول فقه (حلقات شهید صدر)، نیمسال اول و دوم ۱۳۷۶ـ ۱۳۷۷٫
 • نحو (سیوطی)، نیمسال اول و دوم ۱۳۷۵ـ ۱۳۷۶٫
 • صرف (صرف ساده)، نیمسال اول و دوم ۱۳۷۴ـ ۱۳۷۵٫

 

مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره، مشهد

 • فلسفه اسلامی (۷) (۵ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱٫
 • فلسفه مشاء (۴ واحد) [مبحث واحد و کثیر] مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱٫
 • روش تحقیق تخصصی (۲ واحد نظری، ۱ واحد عملی) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱٫
 • حکمت متعالیه (۱)، (۲ واحد) [علم پیشین الهی و آزادی ارادۀ انسان] مقطع سطح چهار، رشتۀ کلام جدید؛ سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱٫
 • حکمت متعالیه (۲)، (۱ واحد) [الاهیات گشوده] مقطع سطح چهار، رشتۀ کلام جدید؛ سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱٫
 • مسائل کلام جدید (۳)، (۴ واحد) مقطع سطح چهار، رشتۀ کلام جدید؛ سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰٫
 • وعظ و خطابه، (۲ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰٫
 • روش تحقیق تخصصی، (۲ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰٫
 • مسائل کلام جدید (۲)، (۲ واحد) مقطع سطح چهار، رشتۀ کلام جدید؛ سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰٫
 • فلسفه اسلامی (۱) (۴ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰٫
 • فلسفه اسلامی (۲) (۵ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰٫
 • فلسفه اسلامی (۳) (۵ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰٫
 • حکمت اشراق، (۴ واحد) [متافیزیک سهروردی] مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰٫
 • حکمت متعالیه (۱)، (۵ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰٫
 • حکمت متعالیه (۲)، (۵ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰٫
 • حکمت متعالیه (۳)، (۵ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰٫
 • تاریخ فلسفۀ غرب (۱)، (۲ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰٫
 • تاریخ فلسفۀ غرب (۲)، (۲ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰٫
 • فلسفۀ تحلیلی، (۲ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰٫
 • تاریخ فلسفۀ اسلامی، (۲ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰٫
 • روش تحقیق عمومی، (۲ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰٫
 • فلسفۀ اشراق، (۳ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰٫
 • فلسفۀ مشاء، (۳ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰٫
 • کلام اسلامی (۴): معاد، (۵ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ کلام مقارن؛ نیم­سال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰٫
 • فلسفۀ اسلامی (۲)، (۲ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰٫
 • فلسفۀ اسلامی (۳)، (۵ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰٫
 • فلسفۀ اسلامی (۶)، (۵ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰٫
 • فلسفۀ اسلامی (۷)، (۵ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰٫
 • مبانی فلسفۀ دین (۲)، (۲ واحد) مقطع سطح چهار، رشتۀ کلام جدید؛ سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰٫
 • مسائل کلام جدید (۱)، (۴ واحد) مقطع سطح چهار، رشتۀ کلام جدید؛ سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰٫
 • مبانی فلسفۀ دین (۱)، (۲ واحد) مقطع سطح چهار، رشتۀ کلام جدید؛ سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹٫
 • فلسفۀ اسلامی (۱)، (۵ واحد) مقطع سطح چهار، رشتۀ کلام جدید؛ سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹٫
 • روش تحقیق تخصصی، (۲ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال دوم ۱۳۹۷-۱۳۹۸٫
 • روش تحقیق در کلام مقارن، (۲ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ‌ کلام مقارن؛ نیم­سال اول ۱۳۹۷-۱۳۹۸٫
 • پژوهش‌های میدانی، (۱ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ کلام مقارن؛ نیم­سال دوم ۱۳۹۷-۱۳۹۸٫
 • تقریرنویسی، (۱ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال اول ۱۳۹۷-۱۳۹۸٫
 • کارگاه پژوهش ۱، (۳ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی ؛ نیم­سال اول ۱۳۹۷-۱۳۹۸٫
 • فلسفۀ اشراق: معرفت‌شناسی سهروردی، (۳ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال اول ۱۳۹۷-۱۳۹۸٫
 • فلسفۀ مشاء: معرفت‌شناسی ابن‌سینا، (۳ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال اول ۱۳۹۷-۱۳۹۸٫
 • کلام اسلامی: معاد در کلام امامیه، (۴ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ کلام مقارن؛ نیم­سال اول ۱۳۹۷-۱۳۹۸٫
 • شبهه‌شناسی: کلام جدید، (۴ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال اول ۱۳۹۶-۱۳۹۷٫
 • حکمت متعالیه ۴: اسفار، (۴ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال اول ۱۳۹۶-۱۳۹۷٫
 • حکمت متعالیه ۳: اسفار، (۴ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال اول ۱۳۹۶-۱۳۹۷٫
 • روش تحقیق تخصصی، (۲ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال اول ۱۳۹۶-۱۳۹۷٫
 • روش تحقیق در کلام مقارن، (۲ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ‌ کلام مقارن؛ نیم­سال اول ۱۳۹۷-۱۳۹۸٫
 • فلسفۀ اشراق: معرفت‌شناسی سهروردی، (۳ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال دوم ۱۳۹۵-۱۳۹۶٫
 • کلام اسلامی (۴): معاد در کلام امامیه، (۲ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال دوم ۱۳۹۵-۱۳۹۶٫
 • کارگاه پژوهش ۱ (روش تحقیق در علوم اسلامی)، (۳ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی ؛ نیم­سال دوم ۱۳۹۵-۱۳۹۶٫
 • تاریخ فرق کلامی ۱: فرق نخستین و معتزله، (۲ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ کلام مقارن؛ نیم­سال اول ۱۳۹۵-۱۳۹۶٫
 • فلسفۀ مشاء: نمط ثالث اشارات، (۳ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال اول ۱۳۹۵-۱۳۹۶٫
 • حدیث‌پژوهی خاورشناسان، (۲ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ حدیث و علوم حدیث؛ نیم‌سال دوم ۱۳۹۴-۱۳۹۵٫
 • منطق، (۲ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ کلام مقارن؛ نیم­سال دوم ۱۳۹۴-۱۳۹۵٫
 • روش تحقیق در کلام مقارن، (۲ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ کلام مقارن؛ نیم­سال دوم ۱۳۹۴-۱۳۹۵٫
 • روش تحقیق تخصصی، (۲ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال دوم ۱۳۹۴-۱۳۹۵٫
 • منطق، (۲ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال دوم ۱۳۹۴-۱۳۹۵٫
 • روش تحقیق در علوم اسلامی، (۲ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال اول ۱۳۹۴-۱۳۹۵٫
 • منطق، (۲ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال اول ۱۳۹۴-۱۳۹۵٫
 • روش تحقیق در علوم اسلامی، (۲ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ کلام مقارن؛ نیم­سال اول ۱۳۹۴-۱۳۹۵٫
 • منطق، (۲ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ کلام مقارن؛ نیم­سال اول ۱۳۹۴-۱۳۹۵٫
 • درک متون انگلیسی با تاکید بر حدیث‌پژوهی، (۳ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ حدیث و علوم حدیث؛ نیم‌سال اول ۱۳۹۴-۱۳۹۵٫
 • روش تحقیق، (۳ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فقه مقارن؛ نیم­سال دوم ۱۳۹۳ـ۱۳۹۴٫
 • زبان تخصصی، (۳ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ علوم حدیث؛ نیم­سال دوم ۱۳۹۳ـ۱۳۹۴٫

دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، مشهد

 • نهایه الحکمه، سطح سه حوزۀ علمیه؛ نیمسال اول و دوم ۱۳۹۲ ـ ۱۳۹۳٫
 • جریان‌ها و مسائل فرهنگی و اجتماعی، (۲ واحد) دورۀ عالی آموزشی وعظ و خطابه؛ نیمسال اول ۱۳۹۲ ـ ۱۳۹۳٫
 • مسائل و جریان‌های فرهنگی و اجتماعی، (۲ واحد) دورۀ عالی مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی؛ نیمسال اول ۱۳۹۰ـ۱۳۹۱٫
 • فلسفۀ اسلامی (دورۀ کامل کتاب بدایه الحکمه معادل ۸ واحد) سطح دو حوزه؛ نیمسال اول و دوم ۱۳۸۹- ۱۳۹۰٫
 • کلام جدید (۲ واحد) دورۀ عالی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیمسال دوم ۱۳۸۸ـ ۱۳۸۹٫
 • کلام جدید (۲ واحد) دورۀ عالی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیمسال اول ۱۳۸۸ـ ۱۳۸۹٫
 • فلسفۀ دین (۲ واحد) دورۀ عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول ۱۳۸۲ـ۱۳۸۳٫
 • کلام تطبیقی (۲ واحد) دورۀ عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول ۱۳۸۱ـ ۱۳۸۲٫
 • کلام اسلامی (۲ واحد) دورۀ عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول ۱۳۸۰ـ ۱۳۸۱٫
 • کلام اسلامی (۲ واحد) دورۀ عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیسمال دوم ۱۳۸۰ـ ۱۳۸۱٫
 • منطق صوری (۲ واحد) دورۀ عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول ۱۳۷۹ـ ۱۳۸۰٫

جامعه المصطفی العالمیه، شعبه مشهد

 • علم و دین در آراء متفکران معاصر جهان اسلام، (۲ واحد) مقطع دکتری، رشتۀ قرآن و علوم (گرایش علوم تربیتی)؛ نیم­سال دوم ۱۳۹۸-۱۳۹۹٫
 • علم و دین در آراء متفکران معاصر جهان اسلام، (۲ واحد) مقطع دکتری، رشتۀ قرآن و علوم (گرایش علوم تربیتی)؛ نیم­سال دوم ۱۳۹۷-۱۳۹۸٫
 • فلسفۀ معاصر غرب، (۲ واحد) مقطع کارشناسی ارشد، رشتۀ فلسفۀ اسلامی؛ نیم­سال اول ۱۳۹۷-۱۳۹۸٫
 • حکمت متعالیه (مباحث نفس اسفار، جلد هشتم) [به زبان انگلیسی برای دانشجوی پذیرفته‌شده برای فرصت مطالعاتی]. مرکز پژوهشی جامعه المصطفی العالمیه ـ مشهد. ۱۳۹۳ـ۱۳۹۴٫

مؤسسۀ معارف اهل بیت (ع)، قم  

 • معرفت‌شناسیِ حجیت احادیث، (۲ واحد)؛ سطح چهار تخصصی رشتۀ رجال الحدیث، نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱٫

مدرسۀ علوم دینی حضرت ولی عصر (عج)، مشهد

 • شرح تجرید العقائد، ادامۀ المقصد الثالث: الصانع و صفاته و افعاله (۸ واحد)؛ سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰٫
 • شرح تجرید العقائد، المقصد الثالث: الصانع و صفاته و افعاله (۶ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فرق و مذاهب اسلامی؛ سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰٫

مدرسۀ اهل البیت (ع)، مشهد

 • بدایه الحکمه، (۸ واحد)؛ مقطع سطح دو؛ سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱٫
 • نهایه الحکمه، (۸ واحد)؛ مقطع سطح دو؛ سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱٫
 • بدایه الحکمه، (۸ واحد)؛ مقطع سطح دو؛ سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰٫
 • نهایه الحکمه، (۸ واحد)؛ مقطع سطح دو؛ سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰٫

مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی آیهالله فاضل لنکرانی، مشهد

 • شرح تجرید العقائد، المقصد الرابع: نبوت (۲ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فرق و مذاهب اسلامی؛ نیم­سال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰٫
 • کارگاه وعظ و خطابه، (۲ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فرق و مذاهب اسلامی؛ نیم­سال دوم ۱۳۹۸-۱۳۹۹٫
 • شرح تجرید العقائد، (۴ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فرق و مذاهب اسلامی؛ نیم­سال اول ۱۳۹۸-۱۳۹۹٫
 • شرح تجرید العقائد، (۴ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فرق و مذاهب اسلامی؛ نیم­سال دوم ۱۳۹۷-۱۳۹۸٫
 • تاریخ کلام امامیه: آموزه امامت (نقد کتاب مکتب در فرایند تکامل)، (۱ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فرق و مذاهب اسلامی؛ نیم­سال اول ۱۳۹۷-۱۳۹۸٫
 • خطابه اعتقادی، (۱ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فرق و مذاهب اسلامی؛ نیم­سال اول ۱۳۹۷-۱۳۹۸٫
 • تاریخ کلام امامیه، (۲ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فرق و مذاهب اسلامی؛ نیم­سال دوم ۱۳۹۶-۱۳۹۷٫
 • کلام مقارن: اسماء و صفات، (۴ واحد) مقطع سطح سه، رشتۀ فرق و مذاهب اسلامی؛ نیم­سال اول ۱۳۹۶-۱۳۹۷٫

مرکز تخصصی نور حکمت رضوی، مشهد

 • کلام تطبیقی، (۲ واحد) مقطع سطح دو و سه پیوسته، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰٫
 • فرق و مذاهب اسلامی، (۲ واحد) مقطع سطح دو و سه پیوسته، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال اول ۱۳۹۷-۱۳۹۸٫

مجمع عالی حکمت اسلامی، مشهد

 • آشنایی با معرفت‌شناسی معاصر (۱۷ جلسه) مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد. نیمسال اول. ۱۳۹۶-۱۳۹۷٫
 • آشنایی با معرفت‌شناسی معاصر (۱۰ جلسه) مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد. نیمسال دوم. ۱۳۹۵-۱۳۹۶٫
 • کلام جدید. (۱۳ جلسه) مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد. نیمسال دوم ۱۳۹۳-۱۳۹۴٫

 

مؤسسۀ الهادی آیه الله مرتضوی، مشهد

 • نهایه الحکمه، (۴ واحد) مقطع سطح چهار (غیررسمی)، رشتۀ کلام امامیه؛ نیم­سال اول ۱۳۹۸-۱۳۹۹٫
 • شرح تجرید العقائد، (۴ واحد) مقطع سطح چهار (غیررسمی)، رشتۀ کلام امامیه؛ نیم­سال دوم ۱۳۹۷-۱۳۹۸٫
 • هندسۀ رشته‌های فلسفی، (۲ واحد) مقطع سطح چهار (غیررسمی)، رشتۀ کلام امامیه؛ نیم­سال اول ۱۳۹۷-۱۳۹۸٫

دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، اصفهان

 • فلسفۀ دین، (۲ واحد) معادل ارشد؛ نیمسال دوم ۱۳۸۶ـ ۱۳۸۷٫
 • کلام جدید، (۲ واحد) معادل ارشد؛ نیمسال اول ۱۳۸۶ـ ۱۳۸۷٫
 • انسان جدید، دنیای جدید، (۲ واحد) معادل ارشد؛ نیمسال دوم ۱۳۸۵ـ ۱۳۸۶٫
 • معرفت شناسی، (۲ واحد) معادل ارشد؛ نیمسال اول ۱۳۸۵ـ ۱۳۸۶٫
 • رشتههای فلسفی در جهان امروز، (۲ واحد) معادل ارشد؛ نیمسال اول ۱۳۸۴ـ ۱۳۸۵٫
 • کلیات فلسفه، (۲ واحد) معادل ارشد؛ نیمسال اول ۱۳۸۳ـ ۱۳۸۴٫

تدریس در سایر مؤسسات و مراکز پژوهشی، آموزشی و فرهنگی

 • انسان‌شناسی وحیانی. (شش جلسه) مرکز مهدویت خراسان رضوی. مشهد. نیمسال اول ۱۳۹۴- ۱۳۹۵٫
 • امام‌شناسی. (چهار جلسه) مرکز مهدویت خراسان رضوی. مشهد. ۱۶ و ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۴٫
 • عرفان اسلامی (شرح بخشی از کتاب منازل السائرین). نیمسال اول ۱۳۸۴ـ ۱۳۸۵٫ مؤسسۀ فرهنگی ـ انتشاراتی گل آفتاب. مشهد.
 • کلام جدید (۲ واحد)، نیمسال دوم ۱۳۸۱ـ ۱۳۸۲٫ مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد.
 • معرفت‌شناسی (۲ واحد)، نیمسال اول ۱۳۸۱ـ ۱۳۸۲٫ مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد.
 • تاریخ فلسفۀ اسلامی (۱ واحد)، تابستان ۱۳۸۱. مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد.
 • فلسفۀ دین (۲ واحد)، تابستان ۱۳۸۱٫ مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد.
 • فلسفۀ اسلامی (دورۀ کامل کتاب بدایه الحکمه معادل ۸ واحد)، نیمسال اول و دوم ۱۳۸۰ـ ۱۳۸۱٫ مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد.

 

تدریس در دانشگاه‌ها

دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد

 • فلسفۀ اخلاق (۲ واحد) مقطع کارشناسی، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰٫

دانشگاه امام صادق (ع)، تهران

 • فلسفۀ زبان (۲ واحد) مقطع کارشناسی ارشد، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰٫
 • فلسفۀ علم کلام (۲ واحد) مقطع کارشناسی ارشد، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی؛ نیم­سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰٫

دانشگاه فردوسی، مشهد

 • فلسفۀ علم، (۲ واحد) مقطع کارشناسی؛ نیمسال اول ۱۳۹۱ـ۱۳۹۲٫
 • فلسفۀ علم، (۲ واحد) مقطع کارشناسی؛ نیمسال اول ۱۳۹۰ـ۱۳۹۱٫

دانشگاه ادیان و مذاهب قم، شعبه مشهد

 • کلام جدید، (۲ واحد) مقطع کارشناسی ارشد. رشتۀ ؟؟؟؟؟؛ نیم‌سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۲٫
 • دین و عقلانیت (از مهم‌ترین مسائل فلسفه دین)، (۲ واحد) مقطع دکتری، رشتۀ دین‌پژوهی؛ نیم­سال اول ۱۳۹۷-۱۳۹۸٫

دانشگاه قرآن و حدیث، قم

 • کلام جدید، (۲ واحد) مقطع کارشناسی ارشد؛ نیمسال دوم ۱۳۹۳ـ۱۳۹۴٫
 • کلام جدید، (۲ واحد) مقطع کارشناسی ارشد؛ نیمسال دوم ۱۳۹۲ـ۱۳۹۳٫

دانشگاه خیام، مشهد

 • کلیات فلسفه، (۶ واحد) مقطع کارشناسی؛ نیمسال اول ۱۳۸۹ـ۱۳۹۰٫

تدریس در کارگاه‌های آموزشی و دبیری نشست‌های علمی

تدریس در کارگاه‌های آموزشی

 • تدریس در کارگاه روش تحقیق پیشرفتۀ کلام مقارن. (۸ جلسه). مرکز تخصصی آخوند خراسانی (مشهد) آبان ماه ۱۴۰۰٫
 • تدریس در کارگاه تخصصی فلسفۀ سیاسی و تمدن. (۲ ساعت)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکدۀ اسلام تمدنی، ۳۱ مرداد ۱۴۰۰٫
 • تدریس در کارگاه درآمدی بر فلسفۀ اخلاق معاصر. (۴ جلسه)، مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ خراسان (کارگروه اخلاق‌پژوهی هیئت اندیشه‌ورز دین و سلامت) ۳ و ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹٫
 • تدریس در کارگاه معرفت‌شناسی فقه. (۸ جلسه)، مرکز تخصصی آخوند خراسانی (مشهد) ۱۵ و ۱۶ اسفند ۱۳۹۶٫
 • تدریس در کارگاه فلسفه علم اصول با عنوان «تفاوت‌های معرفت‌شناختی اصولیان و اخباریان و تأثیر آن در استنباط». مرکز تخصصی آخوند خراسانی (مشهد) ۱۴ بهمن ۱۳۹۶٫
 • تدریس در کارگاه علمی أشنایی با معرفت‌شناسی اسلامی و معاصر (۲ جلسه)، مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد، ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۵٫
 • تدریس در سلسله کارگاه‌های سیر تفکر فلسفی در قرن بیستم (۱۲ جلسه)، جهاد دانشگاهی مشهد. اسفند ۱۳۸۹ـ بهار۱۳۹۰٫
 • نقد کتاب «خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه‌های شیعی در عصر امامان» (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ قم ـ ۱۳۸۵)، نوشته آقای علی آقانوری. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. مهر ۱۳۸۶٫
 • تدریس در سلسله کارگاه‌های فلسفۀ دین (۸ جلسه)، پاییز ۱۳۸۴٫ جهاد دانشگاهی مشهد.
 • تدریس در سلسله کارگاه‌های روش‌شناسی علوم انسانی (۸ جلسه)، تابستان ۱۳۸۴٫ دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
 • تدریس در سلسله کارگاه‌های فلسفۀ دین (۱۰ جلسه)، پاییز ۱۳۸۳٫ جهاد دانشگاهی مشهد.
 • تدریس در کارگاه روش‌شناسی نقد اندیشه‌ها (۸ جلسه)، تابستان ۱۳۸۳٫ جهاد دانشگاهی مشهد.
 • تدریس در طرح سراج (۶ جلسه)، زمستان ۱۳۷۹ ـ بهار ۱۳۸۰٫ مؤسسه خدمات مشاوره‌ای، جوانان و پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس رضوی. مشهد.

دبیر علمی نشست‌های آموزشی

 • دبیر ششمین پنل انگلیسیِ هشتمین همایش بین‌المللی فلسفۀ دین؛ بهمن ۱۳۹۸٫

Panel chair at Second Day of the 8th International Conference on Contemporary Philosophy of Religion; Wednesday (2020, February 5) 14:00-15:30

 • دبیر علمی دومین مدرسۀ زمستانی فلسفۀ اسلامی: معرفت‌شناسی اسلامی ۲: وجود ذهنی، مرکز تخصصی آخوند خراسانی (ره). مشهد ـ ۸ و ۹ اسفند ۱۳۹۷٫
 • دبیر علمی چهارمین مدرسۀ تابستانی کلام امامیه: نظریه‌های شناخت خدا. مرکز تخصصی آخوند خراسانی (ره). مشهد ـ ۱۱ و ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۸٫
 • دبیر علمی سومین مدرسۀ تابستانی کلام امامیه: مرجعیت علمی اهل‌البیت علیهم‌السلام. مرکز تخصصی آخوند خراسانی با همکاری انجمن کلام حوزه، دانشگاه رضوی و معاونت علمی آستان قدس رضوی. مشهد ـ سوم تا پنجم شهریور ۱۳۹۷٫
 • دبیر علمی اولین مدرسۀ تابستانی معرفت­شناسی در فلسفه اسلامی با موضوع: علم به موجودات محسوس جزئی خارجی؛ امکان و چگونگی. مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد ـ چهارم تا ششم شهریور ۱۳۹۶٫
 • دبیر علمی دومین مدرسۀ تابستانی کلامی امامیه. مرکز تخصصی آخوند خراسانی و انجمن کلام حوزه. مشهد ـ اول تا سوم شهریور ۱۳۹۵٫
 • دبیر علمی چهارمین همایش مطالعات اسلامی در علوم انسانی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. ۱۳ بهمن ۱۳۹۰٫
 • دبیر علمی اولین نشست فلسفی هویت فلسفۀ اسلامی با حضور دکتر رضا داوری اردکانی و دکتر غلامرضا اعوانی. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. آبان ۱۳۸۶٫
 • دبیر علمی دومین نشست فلسفی هویت فلسفۀ اسلامی با حضور دکتر محمد لگنهاوسن و استاد حسین عشاقی. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. دی ۱۳۸۶٫

 

فعالیت‌های آموزشی

 • مشارکت در طراحی دورۀ آموزشی سطح چهار فلسفۀ فقه و اصول. (۱۳۹۹). مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد.
 • طراحی دوره‌های تربیت مربی الاهیات برای کودکان. (۱۳۹۶). مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد.
 • طراحی و تدوین سرفصل‌های «مقطع سطح سه معرفت‌شناسی». (۱۳۸۳). مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد.
 • عضو شورای علمی گروه آموزشی فلسفه و کلام (۱۳۸۹ تاکنون). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
 • مشاور معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان (۱۳۸۳ـ ۱۳۸۶).
 • طراحی و مدیریت علمی «دورۀ عمومی فلسفه و کلام» (۱۳۸۳ـ ۱۳۸۶). دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان.
 • طراحی «دورۀ تخصصی کلام جدید» (۱۳۸۰). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
 • طراحی «دورۀ عمومی دین‌پژوهی و کلام جدید» (۱۳۷۹). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.

 

سوابق مسئولیت‌های اجرایی و مدیریتی

 • مدیر گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی (مرداد۱۳۹۴ تاکنون). مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد.
 • معاونت «گروه آموزشی فلسفه و کلام» (۱۳۷۸ـ ۱۳۷۹). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
 • مدیر بخش طرح و برنامۀ معاونت پژوهش (۱۳۷۹ ـ ۱۳۸۰). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
 • تأسیس و مدیریت «گروه آموزشی دین‌پژوهی و کلام جدید» (۱۳۷۹ـ ۱۳۸۱). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
 • عضو هیأت مؤسس و مدیر «دانشنامۀ جوان مسلمان» (۱۳۷۹ ـ ۱۳۸۱). مشهد.
 • عضو هیأت مؤسس و مدیر «مرکز پژوهشهای کلامی» (۱۳۸۰ ـ ۱۳۸۲). مشهد.

عضویت در هیئت مدیره مراکز  علمی

 • عضو حقیقیِ قرارگاه کلام حوزه علمیۀ خراسان با انتصاب مدیر حوزۀ علمیۀ خراسان. (از اردیبهشت ۱۴۰۰ تاکنون)

نقش مؤثر در مشارکت دانشگاه متبوع در همایش‌های بین‌المللی

 • نقش مؤثر اصلی در مشارکت دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام در همایش بین‌المللی «عقلانیت، خداباوری و خداناباوری». برگزارشده در ۱۱ و ۱۲ اسفند ۱۳۹۹٫
 • نقش مؤثر اصلی در مشارکت مرکز تخصصی آخوند خراسانی (ره) در برگزاری هشتمین همایش بین‌المللی فلسفۀ دین؛ بهمن ۱۳۹۸٫

طراحی و مشارکت فعالانه در  برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، نقد و نظریه‌پردازی (مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 • طراحی و برگزاری کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی ” مولفه تمایزبخش مقام امامت در قرآن و امتداد آن در دیدگاه امامیه متقدم. با ارائۀ محمدحسین منتظری. مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره. ۱۳ آبان ۱۳۹۸٫
 • طراحی و برگزاری کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی “بررسی اختلاف جبّائیان در شرطیت ترک جمیع قبائح در صحت توبه“. با ارائۀ مسلم فوطه‌بافان. مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره. ۲۷ آبان ۱۳۹۷٫
 • طراحی و برگزاری کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی “قاعده فرعیه و منطق جدید“. با ارائۀ جلیلی قاضی‌زاده. مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره. ۱۷ مهر ۱۳۹۷٫
 • طراحی و برگزاری کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی “تحلیل علیت عدمی“. مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره. با ارائۀ سیدعلی طالقانی. ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷٫
 • طراحی و برگزاری کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی “آزمایش‌های فکری ضد فردگرایانه در فلسفه ذهن” با ارائۀ علی‌رضا مازاریان. مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره. ۳۰ فروردین ۱۳۹۷٫
 • طراحی و برگزاری کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی”تمایز فاعلیت و علیت در لطیف‌الکلام“. با ارائۀ محمدحسین منتظری. مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره. ۴ دی ۱۳۹۶٫
 • طراحی و برگزاری کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی “جهم بن صفوان و نفی صفات الهی“. با ارائۀ داود درویش‌نیا. مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره. ۶ آذر ۱۳۹۶٫

 

طراحی و مشارکت فعالانه در برگزاری مدرسه‌های تابستانی و زمستانی و کارگاه‌های آموزشی  

 • مشارکت فعال در برگزاری هشتمین همایش بین‌المللی فلسفۀ دین با موضوع تنوع ادیان. مشهد. ۱۵ر و ۱۶ بهمن ۱۳۹۸٫
 • طراحی و برگزاری چهارمین مدرسۀ زمستانی کلام امامیه: نظریه‌های شناخت خدا. مرکز تخصصی آخوند خراسانی (ره). مشهد ـ ۱۱ و ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۸٫
 • طراحی و برگزاری کارگاه‌های آموزش زبان تخصصی کلام جدید برای طلاب سطح چهار کلام جدید. مرکز مرکز تخصصی آخوند خراسانی «ره». مشهد ـ شهریور تا دی‌ماه ۱۳۹۸٫
 • طراحی و برگزاری دورۀ کارگاهی “بررسی مطالعات نوین متون مسیحیت” با ارائۀ سید علی مرکبی از طلاب سطح سه گروه آموزشی قرآن و حدیث مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مرکز مرکز تخصصی آخوند خراسانی «ره». مشهد ـ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸٫ (https://b2n.ir/796941)
 • طراحی و برگزاری سومین مدرسۀ تابستانی کلام امامیه: مرجعیت علمی اهل‌البیت علیهم‌السلام. مرکز تخصصی آخوند خراسانی با همکاری انجمن کلام حوزه، دانشگاه رضوی و معاونت علمی آستان قدس رضوی. مشهد ـ سوم تا پنجم شهریور ۱۳۹۷٫
 • طراحی و برگزاری دومین مدرسۀ زمستانی فلسفۀ اسلامی: معرفت‌شناسی اسلامی ۲: وجود ذهنی، مرکز تخصصی آخوند خراسانی (ره). مشهد ـ ۸ و ۹ اسفند ۱۳۹۷٫
 • طراحی و برگزاری اولین مدرسۀ تابستانی معرفت­شناسی در فلسفه اسلامی با موضوع: علم به موجودات محسوس جزئی خارجی؛ امکان و چگونگی. مرکز مرکز تخصصی آخوند خراسانی «ره». مشهد ـ چهارم تا ششم شهریور ۱۳۹۶٫
 • طراحی و برگزاری نخستین دورۀ جمع‌خوانی ۳۰ کتاب فلسفی کلامی با عنوان: سه روز – سی کتاب. مرکز تخصصی آخوند خراسانی «ره». مشهد ـ ۱۹ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • طراحی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی سه‌روزۀ روش تحقیق و نگارش. مرکز تخصصی آخوند خراسانی «ره». مشهد ـ زمستان ۱۳۹۵
 • طراحی و برگزاری دومین مدرسۀ تابستانی کلامی امامیه. مرکز تخصصی آخوند خراسانی و انجمن کلام حوزه. مشهد ـ اول تا سوم شهریور ۱۳۹۵٫
 • طراحی و برگزاری اولین مدرسۀ تابستانی کلامی امامیه. مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد ـ شهریور ۱۳۹۳٫
 • طراحی و برگزاری نشست علمی “مسأله صادق سازی و گراندینگ (grounding)”. با ارائۀ جلیلی قاضی‌زاده. مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره. ۲۰ آذر ۱۳۹۶٫
 • طراحی و برگزاری بیش از بیست نشست علمی دوهفتگی در گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی. مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره.

 

جوایز و تقدیرها

 • تقدیر از جانب رئیس مرکز تخصصی آخوند خراسانی (ره) به دلیل برگزاری موفق هشتمین همایش بین‌المللی فلسفۀ دین ایران در دفتر تبلیغات اسلامی مشهد با مشارکت انجمن علمی فلسفۀ دین ایران. بهمن ۱۳۹۸٫
 • کارت هدیه و لوح سپاس از جانب رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به دلیل تلاش‌های تعلیمی و تربیتی. ۱۳۹۰٫
 • تقدیرنامه از جانب معاونت آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به دلیل کسب رتبه عالی در ارزشیابی آموزشی. ۱۳۸۹٫
 • نیم سکه بهار آزادی و لوح تقدیر از جانب معاونت آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان به دلیل تلاش در عرصه آموزش. ۱۳۸۷٫
 • لوح تقدیر از جانب معاونت آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. ۱۳۸۶٫
 • لوح سپاس از جانب رئیس مؤسسۀ پژوهشی انتظار نور به دلیل تلاش در تبیین و نشر معارف تشیع و فرهنگ مهدویت. آذر ۱۳۸۵٫
 • لوح تقدیر از جانب رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم به دلیل تولید پژوهش‌های نوآمد. ۱۳۸۴٫
 • ربع سکه بهار آزادی و لوح تقدیر از جانب رئیس دفتر تبلیغات اصفهان به دلیل همکاری مؤثر و مفید در عرصه پژوهش. ۱۳۸۴٫
 • ربع سکه بهار آزادی و لوح تقدیر از جانب رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم به دلیل تلاش در عرصه تحقیقات اسلامی. آذر ۱۳۸۳٫
 • لوح سپاس از جانب معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی مشهد به دلیل سخنرانی در نخستین همایش دانشجویی زنان. ۱۳۸۲٫

 

آشنایی با زبان‌های خارجی

 • عربی فصیح (خوب)
 • انگلیسی (خوب)
 • آلمانی (متوسط)
 • یونانی (آشنایی ابتدایی)
 • فرانسه (آشنایی ابتدایی)
 • اردو (آشنایی ابتدایی)

دیدگاهتان را بنویسید