آخرین خبرها

پایان نامه «تعامل امام رضا(ع) با مخالفان از منظر روایات» دفاع شد

به گزارش شبکه معالم، جلسه دفاع پایان نامه «تعامل امام رضا(ع) با مخالفان از منظر روایات» توسط  سید علی بهشتی وند، دانش پژوه مرکز تخصصی آخوند خراسانی برگزار شد.

 بهشتی وند گفت: تعامل امام‌رضا(ع) با مخالفان عصرش، به سفری می‌ماند که دارای مبدأ، مقصد، راهنما و مسیر است. مبدأ، مبانی امام(ع) است؛ اصول، راهنمای سفر و ملاک رفتارش؛ روش‌ها مسیر سفر است که همان تعامل امام(ع)‌ با مخالفان است و پیامد رفتار او مقصد سفر.

وی افزود: مبانی معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی و انسان‌شناختی امام(ع) اصول تعاملی او را شکل داده‌اند. اصولی همچون، اصل کرامت ذاتی انسان، اصل آزادی، اصل انصاف، اصل نکوهش، به عنوان ریشۀ رفتارهایش نمود یافته‌اند. اصولش به پیشینی و پسینی بخش شده‌اند و بسته به موقعیت‌ها اجرا شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: روش‌ها نیز در تعامل امام(ع) با مخالفان، دربردارندۀ تعامل ایجابی و سلبی است. تعامل ایجابی مانند: تعامل تکریمی، تعامل روشنگرانه، تعامل هوشیارانه، و تعامل سلبی مانند: تعامل محصورساز و تعامل نکوهش‌گرانه. مخالفانش سیاسی هستند یا اعتقادی. مخالفان سیاسی امام(ع) جریان حاکم عصر او، هارون و مأمون هستند. مخالفان اعتقادی امام(ع) شامل شیعه‌مذهبان و سنی‌مذهبان و دیگرادیانند که هرکدام به فرقه‌ها و جریان‌هایی بخش‌پذیرند و در تعامل‌های امام(ع) نقش داشته‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید