آخرین خبرها

تعیین رویکرد پژوهشی با توجه به میزان توانمندی در دانش های مورد نیاز از جمله لوازم مساله یابی است

به گزارش شبکه معالم، خانم دکتر علیشاهی، مدیر مرکز تخصص طوبی در کارگاه موضوع یابی و مساله شناسی پایان نامه با عنوان «مساله یابی تربیتی در منابع و متون دینی» که به همت هیئت اندیشه ورز خانواده، تعلیم و تربیت و سبک زندگی و با همکاری اداره پژوهش دفتر خواهران حوزه علمیه خراسان در جمع خواهران برگزار شد، بیان کرد: مساله پژوهشی پرسشی است حاکی از شکافی دانشی که حل آن به گسترش مرزهای دانشی یا کاربردی کردن آن کمک می کند.

وی در خصوص تفاوت سوال و مساله گفت: سوال به منزله ندانستن، برآمده از قلمرو دانش و مستلزم آموزش است و مسئله برآمده از دانستن، مرزهای دانش و مستلزم پژوهش است اما مساله یابی به معنای شناسایی پرسش های علمی بی پاسخ یا پرسش های علمی با پاسخ ناکافی است و لازمه مساله یابی اشراف علمی به حوزه دانشی مورد نیاز می باشد.

وی با بیان اینکه مساله یابی تربیتی به معنای شناخت گسترده مباحث تعلیم و تربیت است، گفت: محتوای آموزشی شامل مبانی و هستی شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی است که انسان شناسی، اهداف تعلیم و تربیت و معرفت شناسی روش شناسی تعلیم و تربیت می باشد.

دکتر علیشاهی اهداف را معنایی، کلی و جزئی دانست که دو مورد اول در حوزه پژوهش و اهداف جزئی در حوزه عملیاتی است و گفت: همچنین ساحت های تربیت از منظر اسلام شامل جسمی، عاطفی، اخلاقی، عقلی و دینی اعم از اعتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… است.

وی با بیان اینکه مراحل تربیت شامل مربیان، والدین، سیاستگذاران،  رسانه و… است، افزود: روابط حاکم بر تعلیم و تربیت، مربی و متربی، خانواده و نهاد رسمی تعلیم و تربیت و حاکمیت و نهاد تعلیم و تربیت است.

مدیر مرکز تخصص طوبی با اشاره به موانع تربیت در ساحت های مختلف، بیان کرد: مدیریت آموزشی، برنامه ریزی درسی و منابع انسانی آموزش و پرورش در این خصوص موثر می باشد.

وی بیان کرد: چالش های نوین در نظام های رسمی تعلیم و تربیت شامل تمرکز در آموزش و پرورش و عدم تمرکز در آموزش و پرورش، عدالت آموزشی و جنسیت در آموزش و پرورش، آموزش و پرورش و جهانی شدن، چالش های تربیتی در آموزش مجازی، آموزش و پرورش اقلیت های دینی و آینده پژوهی با رویکرد تمدن سازی اسلامی است.

وی با اشاره به پژوهش های تربیتی در منابع و متون، گفت: پژوهش مستقیم در منابع و متون دینی شامل تفسیر تربیتی، فقه تعلیم و تربیت و فقه تربیتی و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی می شود و پژوهش غیر مستقیم شامل نگاه تاریخی و تبار شناسی و بررسی مباحث تربیتی در آثار یک متفکر خاص می شود.

وی در خصوص روش پژوهش گفت: تحلیل و طبقه بندی آموزه های منابع و متون و یا آرای تربیتی و اخذ مبانی و استنتاج دلالت های تربیتی از جمله روش های پژوهش است‌.

شیخ علیشاهی در خصوص لوازم مساله یابی موفق بیان کرد: تعیین حوزه علاقه مندی و کسب اشراف علمی در حوزه مد نظر برای یافتن مسائل محوری آن، انتخاب مسئله و بررسی پیشینه پژوهشی، تعیین رویکرد پژوهشی با توجه به میزان توانمندی در دانش های مورد نیاز از جمله لوازم مساله یابی است.

دیدگاهتان را بنویسید