آخرین خبرها

راهبردهای5ساله اداره کل آموزش درقطب های علمی فرهنگی

شبکه معالم ـ رییس اداره برنامه ریزی و فناوری آموزشی از ایجاد و استقرار شبکه ی جامع آموزشی در راستای حل مسائل 12 گانه قطب ها راهبردی در پنج ساله آینده اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی خبرداد.

محمد حجت نویدفر، رییس اداره برنامه ریزی و فناوری آموزشی در نشست طراحی موضوعات راهبردی آموزشی قطب های دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در مسیر حل مسائل فرهنگی کشور که در اتاق جلسات این دفتر برگزار شد، پیرامون مدل مفهومی طراحی بسته های حل مسأله معطوف به قالب های اجرایی، گفت: اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی هدف راهبردی پنج ساله آینده خود را ایجاد و  استقرار شبکه ی جامع آموزشی در راستای حل مسائل 12 گانه قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: این شبکه جامع آموزشی سه ضلع اصلی به عنوان مخاطبان اصلی در خود جای داده که شامل حوزویان، دانشگاهیان و معلمان بوده و ترتیب و اولویت این گروه های مخاطبان که به عنوان گروه های مرجع مد نظر قرار گرفته اند به تناسب موضوعات و تناسب مسائل راهبردی متفاوت است.

رییس اداره برنامه ریزی و فناوری آموزشی افزود: اولویت بندی این گروه های مخاطبان در هنگام احصاء برش های موضوعی مشخص خواهد شد.

وی متذکر شد: اگر برنامه ها خارج از این سه گروه بخواهد مخاطبی داشته باشد در عنوان برنامه یا در برش موضوعی خاصی که از مسأله وجود دارد، آن مخاطب در آنجا درج خواهد شد.

وی با بیان این که در این مدل چهار راهبرد اصلی به عنوان راهبردهای پنج ساله اداره کل آموزش جهت دستیابی به شبکه جامع آموزشی قطب ها طراحی شده است، تصریح کرد: این چهار راهبرد شامل توانمندسازی و تربیت متخصص، گسترش آموزش و تقویت گفتمان، سازماندهی و تولید محتوای آموزشی و ظرفیت سازی سازمانی و نهادی است.

نویدفر در پایان به این نکته اشاره نمود که به صورت ویژه نسبت به طراحی فرایندها و قالبهای عملیاتی و اجرایی راهبردهای پنج ساله قطب ها و ابعاد برنامه ای و موضوعی پرداخته شده به طوریکه بین اجزا و قالبهای مختلف اجرای برنامه ها یک هم افزایی درونی و تعاملی ایجاد شود. توجه به ابعاد خاص هر کدام از مسایل 12 گانه، ایجاد ارزش افزوده، محصول محوری و طراحی شاخصهای کنترلی از ویژگیهای طراحی مدل مفهومی و برنامه های پنج سال آینده اداره کل آموزش می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید