خانه - اخبار - اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون رشته‌های تخصصی سطح‌سه و سطح‌چهار مرکز تخصصی آخوند خراسانی

اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون رشته‌های تخصصی سطح‌سه و سطح‌چهار مرکز تخصصی آخوند خراسانی

به گزارش شبکه معالم، اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون رشته‌های تخصصی سطح‌سه و سطح‌چهار مرکز تخصصی آخوند خراسانی از سوی اداره امور آموزشی اعلام و پس تایید مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان قطعی خواهد شد.

اسامی پذیرفته شدگان رشته‌های تخصصی سطح سه پیوسته 

ردیف کد طلبگی رشته پذیرفته شده
۱ ۹۰۱۱۱۱۲۹۱۵ تفسیر و علوم قرآن
۲ ۸۵۱۱۱۱۰۲۸۰
۳ ۸۹۱۱۱۱۰۴۴۷
۴ ۹۲۱۱۱۱۱۴۶۹
۵ ۹۲۱۱۱۱۰۴۲۰
۶ ۷۶۱۱۱۱۰۴۶۱
۷ ۸۹۱۱۱۱۰۹۷۱
۸ ۷۵۹۵۱
۹ ۸۸۱۱۱۱۰۷۴۴
۱۰ ۹۳۱۱۱۱۰۰۶۸
۱ ۹۲۱۱۱۱۱۱۲۵ علوم و معارف حدیث
۲ ۹۰۱۱۱۱۲۷۳۹
۳ ۹۰۱۱۱۱۲۴۳۱
۴ ۹۱۱۱۱۱۰۱۶۷
۵ ۹۲۱۱۱۱۰۷۲۸
۶ ۸۹۱۱۱۱۰۸۳۴
۷ ۸۴۱۱۱۱۱۰۵۶
۸ ۸۱۱۱۱۱۰۱۳۴
۱ ۹۴۱۱۱۴۵۷۸ فقه مقارن
۲ ۹۱۱۱۱۱۰۰۰۲
۳ ۹۰۱۱۱۱۲۹۶۱
۴ ۹۱۱۱۱۱۰۲۱۰
۵ ۸۶۱۱۱۱۱۴۲۱
۶ ۹۱۱۱۱۱۰۴۰۵
۱ ۹۱۱۱۱۱۰۷۴۹ فلسفه و کلام اسلامی
۲ ۹۲۱۱۱۱۱۷۸
۳ ۸۹۱۱۱۱۰۴۹۷
۴ ۸۸۱۱۱۱۰۶۲۷

 

اسامی پذیرفته شدگان رشته‌های تخصصی سطح چهار 

ردیف کد طلبگی رشته پذیرفته شده
۱ ۸۹۱۱۱۱۱۰۳۷ فقه مقارن
۲ ۹۰۱۱۱۱۲۶۸۹
۳ ۸۷۱۱۱۱۰۶۳۰
۴ ۸۹۱۱۱۱۱۴۷۷
۵ ۸۶۱۱۱۱۰۳۲۷
۶ ۸۸۱۱۱۱۰۴۰۳
۷ ۸۱۱۱۱۱۰۷۰۰
۸ ۸۵۱۱۱۱۰۶۶۰
۱ ۷۶۱۱۱۱۰۳۷۰ کلام جدید
۲ ۸۵۱۱۱۱۲۹۱۴
۳ ۸۵۱۱۱۱۰۶۴۵
۴ ۷۷۱۱۱۱۰۵۳۶
۵ ۸۴۱۱۱۱۰۰۳۵
۶ ۸۷۱۱۱۱۰۶۱۶
۷ ۸۳۱۱۱۱۰۲۲۷
۸ ۸۲۱۱۱۱۰۶۵۳

 

دیدگاهتان را بنویسید