ارتباط با ما
 
            مشهد – چهارراه خسروي – خیابان شهید رجایی – دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی  
 
           تلفن:  ۳۲۲۱۶۱۷۴ – ۰۵۱