خانه - اخبار - آینده پژوهی مطالعات مدیریت آموزشی با استفاده از رویکرد سناریوپردازی

آینده پژوهی مطالعات مدیریت آموزشی با استفاده از رویکرد سناریوپردازی

شبکه معالم ـ رساله دوره دکترای تخصصی مدیریت آموزشی با موضوع «آینده پژوهی مطالعات مدیریت آموزشی با استفاده از رویکرد سناریوپردازی؛ طراحی الگوی چهارسناریویی مدیریت آموزشی» تحقیق دکتر علیرضا صابری نوقابی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی اخلاق و تربیت اسلامی با حضور دانشجویان، دانش پژوهان و استادان در دانشگاه نیشابور بررسی و دفاع شد.

اساتید راهنمای این رساله آقایان دکتر علی معقول و دکتر احمد اکبری . استاد مشاور آن آقای دکتر مهدی جباری نوقابی بوده است.

دکتر صابری در چکیده این مقاله آورده است:

اگر موضوعی هست که اندیشیدنی و واقعاً مهم است، آینده است. مدیریت آموزشی به عنوان یکی از رشته­های علمی پرکاربرد که با طیف وسیعی از مسایل سروکار دارد، نیازمند میزان بالایی از سازگاری است که متاسفانه امروزه به علت عدم برخورداری از عنصر آینده­نگری در مطالعات این رشته و عملکرد واکنشی آن نسبت به تغییرات آنی و روزمره، برخلاف فضاهای کسب و کار امروزی نتوانسته است کارکردهای بایسته خود را در عرصه آموزشی بویژه در حوزه مطالعات فراروی خویش ایفا نماید. پژوهش حاضر با هدف تدوین سناریوهای متصور در آینده مطالعات مدیریت آموزشی با استفاده از روش سناریوپردازی به شیوه شبکه جهانی کسب و کار (Global Business Network) به شناسایی پیشران­های موثر بر مطالعات مدیریت آموزشی، سوگیری­ها و جهت­گیری­های آینده مطالعات مدیریت آموزشی و سناریوهای متصور برای آن پرداخته است.

این پژوهش، در مرحله اکتشافی، از طریق مطالعات کتابخانه­ای، پویش رسانه­ای و اینترنتی و در مرحله تحلیلی، مطالعات پیمایشی بود. ابزار گردآوری داده­ها نیز مصاحبه­های نیمه ساختاریافته، تشکیل پنل­های غیرحضوری خبرگان در موضوع آینده­پژوهی و مدیریت بود. جامعه آماری پژوهش، خبرگان موضوع آینده­پژوهی بودند که جامعه آماری آن به روش سرشماری انتخاب شدند و برای تحلیل داده­ها، از آزمون فریدمن و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و نرم افزار SPSS و R استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد دو پیشران اساسی «نفوذ روزافزون رسانه­های گروهی» و «هویت فرهنگی هر ملت» نقش اساسی در آینده مطالعات مدیریت آموزشی خواهند داشت و نظریات و مطالعات آینده این رشته در محور این دو پیشران شکل خواهد گرفت و براین اساس چهار سناریو برای آن قابل تصور خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید