شبکه معالم حلقات علمی بایگانی - شبکه معالم

منتشر شده در : "حلقات علمی"

نقد و بررسی مقاله علمی ـ ترویجی «شبکه هدهد و تربیت کودک»

در نخستین حلقه هنر و رسانه دینی صورت گرفت؛

تاریخ انتشار : شهریور ۲۸, ۱۳۹۵    -    زمان انتشار : ۱:۱۸ بعد از ظهر

نقد و بررسی مقاله علمی ـ ترویجی «شبکه هدهد و تربیت کودک»

شبکه معالم ـ چکیده و متن مقاله علمی ـ ترویجی «شبکه هدهد و تربیت کودک» روی شبکه معالم بارگذاری شد.

مقاله ژورنالیستی «شبکه های تبشیری با محوریت محبت تی وی»

در پنجمین جلسه حلقه هنرورسانه دینی بررسی شد؛

تاریخ انتشار : خرداد ۱, ۱۳۹۵    -    زمان انتشار : ۱۲:۱۶ بعد از ظهر

مقاله ژورنالیستی «شبکه های تبشیری با محوریت محبت تی وی»

شبکه معالم ـ پنجمین جلسه حلقه هنرورسانه دینی در سال ۹۵ به نقد و بررسی مقاله ژورنالیستی «شبکه های تبشیری با محوریت محبت تی وی» اختصاص یافت.