سید محمد تقی شوشتری

moj_elahi@yahoo.com

زندگی نامه و مشخصات تحصیلی

سید محمد تقی شوشتری

محمدتقی شوشتری

نام: سید محمد تقی
نام خانوادگی: شوشتری
نام پدر: مصطفی
پست الکترونیکی:
وب سایت شخصی:
آدرس محل کار:
شماره تماس: 2233801
دانشکده: 09151100473
گروه: علوم قرآن و حدیث
مرتبه علمی: مربی
عضویت در پژوهشکده

مشاهده رزومه دریافت رزومه

تحصیلات

خارج فقه و اصول

کارشناسی ارشد

زمینه تخصصی

زمینه تخصصی

1. ادبیات عرب
2. تفسیر و علوم قرآنفعالیت های آموزشی و پژوهشی

تـدریـس‌ها

20 سال (فقه، منطق، ادبیات عرب، تفسیر و علوم قرآن، رجال و حدیث، علوم تربیتی و ... )

دستاوردها و افتخارات

جوايز علمي

1. رتبه اول کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی و علوم قرآن و حدیث
2. استاد نمونه 3 سال پی در پی

دروس ارائه شده

دروس ارائه شده

1. ادبیات قرآن
2. تفسیر
3. نظام تربیتی اسلامفعالیت های مدیریتی و اجرایی

فعالیت های مدیریتی و اجرایی

سوابق کاري

مدیر گروه آموزشی علوم قرآن و حدیثآثار و تألیفات

آثار و تألیفات