سيد مهدي علمي حسيني

زندگی نامه و مشخصات تحصیلی

سيد مهدي علمي حسينيی

سيد مهدي علمي حسيني

مشاهده رزومه دریافت رزومه

تحصیلات

ديپلم فرهنگ و معارف اسلامي، دبيرستان علوم و معارف اسلامي (شهيد مطهري)- مشهد 1375-1371

كارشناسي حقوق قضايي، دانشكدة علوم انساني و اجتماعي، دانشگاه مازندران- بابلسر 1379-1376

كارشناسي ارشد الهيات، گرايش علوم قرآن و حديث، دانشگاه قم 1379

كارشناسي ارشد الهيات، گرايش علوم قرآن و حديث، دانشگاه قم 1379

مجوز تدريس ” آشنايي با قرآن “ از مركز فعاليتهاي كانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلام 1380

گذراندن دورة آموزشي ”‌ تفكر نقدي“، زير نظر استاد بيوك عليزاده، مجلة انديشة حوزه- مشهد 1380

اساتیدآموزشی و پژوهشی

تـدریـس‌ها

تدريس” آواشناسي‌زبان‌عربي “، دورة‌جامع فرهنگ‌و‌علوم‌اسلامي، دفتر تبليغات‌اسلامي‌خراسان‌ دو دوره

تدريس ” روش تحقيق “ و ” كارگاه نگارش “، مدرسة علمية سليمانيه، حوزة علمية مشهد دو دوره

تدريس ” آشنايي با قرآن كريم “، دانشگاه آزاد اسلامي- واحد مشهد از 1379 تا كنون

تدريس مواد درسي ” ولايت فقيه “ و ” معاد شناسي “، عقيدتي- سياسي صنايع دفاع- مشهد 1383

تدريس تفسیر موضوعی قرآن با موضوع ”پیامبر در قرآن“، عقيدتي- سياسي نیروی هوایی سپاه- مشهد 1385

کارگاه‌ها و همایش‌های علمی

پيشينة پژوهشي

1. تأليف كتاب ”تفسير عكرمه“، تهران- فرهنگ‌آوران
2. تدوين مقالة ”تفسير عكرمه در نگاه تحليلي“، مجلة پژوهشهاي قرآني- دفترتبليغات اسلامي خراسان
3. تدوين مقالات ”حاقّه“و”عكرمه“، دانشنامة جهان اسلام- به سفارش دكتر حداد عادل
4. تدوين مقالة ”قرآن‌صامت در بيان قرآن‌ناطق“، مجلة‌جستار- معاونت‌آموزش دفتر‌تبليغات‌اسلامي‌خراسان ‌
5. تدوين برنامة آموزشي دوره‌هاي نيمه‌تخصصي و تخصصي علوم‌و‌معارف‌قرآن به سفارش معاونت‌آموزش دفتر‌تبليغات‌اسلامي‌خراسان
6. تدوين اساسنامه و طرحها و برنامه‌هاي انجمن علوم‌و‌معارف‌قرآن دفتر‌تبليغات‌اسلامي‌خراسان
7. ويراستاري: مجلة جستار، كتابشناسي قرآن و انتظار، كتاب آموزشي نرم افزارword و ...
- عضو شوراي مدخل‌يابي و تدوين مقالات دانشنامه‌قرآن‌كريم، مؤسسه آيت‌الله‌مصباح‌
- عضو شوراي برنامه‌ريزي و تدوين متون آموزشي مؤسسه جوانان آستان‌قدس رضوي
- عضو كارگروه پژوهشي دبيرخانه امور مساجد، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان
- كارشناس امور درسي معاونت آموزش دفتر تبليغات اسلامي خراسان
- مدير‌ "انجمن‌علوم‌و‌معارف‌قرآن"، معاونت آموزش دفتر تبليغات اسلامي خراسان
- معاونت پژوهشي مؤسسه انصارالحسين، و مدير محتوايي نمايشگاه و كارگاه آموزشي "عصر قرآن، نسل قرآن"
- مدير مسؤول انتشارات شهيد كاميابمدیریتی و اجرایی

فعالیت های مدیریتی و اجرایی

عضو فعال شوراي مركزي تشكل ارزشي ” نيروهاي خط امام و رهبري“،دانشگاه مازندران 1375-1371

عضوشوراي‌علمي‌” گروه‌آموزشي‌علوم‌و‌معارف‌قرآن“، معاونت‌آموزش دفتر ‌‌تبليغات‌اسلامي‌خراسان 1383

عضو شوراي‌علمي‌” مركز پژوهشي‌شهيد‌هاشمي‌نژاد“‌وابسته به دفتر‌تبليغات‌اسلامي‌خراسان 1382-1379

عضو شوراي برنامه‌ريزي و تدوين متون آموزشي مؤسسة جوانان آستان قدس رضوي 1382

عضو شوراي مدخل‌يابي و تدوين مقالات دانشنامة‌قرآن‌كريم، مؤسسة‌آيت‌الله‌مصباح‌ 1380

سرپرست ادارۀ آموزش در معاونت آموزش دفتر تبليغات اسلامي خراسان 1382-1380

كارشناس امور درسي معاونت آموزش دفتر تبليغات اسلامي خراسان 1384-1380

مدير‌” گروه آموزشی علوم‌ ‌قرآن و حدیث“،معاونت آموزش دفتر تبليغات اسلامي خراسان از 1383 تا كنون

معاونت پژوهشي مؤسسة انصارالحسين، مشهد 1384-1380

مدير محتوايي نمايشگاه و كارگاه آموزشي ”عصر قرآن، نسل قرآن“ 1382 و 1383

مدير مسؤول انتشارات شهيد كامياب از 1380 تا كنون

آثار و تألیفات

آثار و تألیفات

آثار پژوهشی

- تدوین مقاله "نسخ قرآنی از دیدگاه آیت‌الله معرفت"، معرفت قرآنی ( منشورات همایش بزرگداشت آیت‌الله معرفت)
- تأليف كتاب "تفسير عكرمه"، تهران- فرهنگ‌آوران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)
- مقاله "تفسير عكرمه در نگاه تحليلي"، مجله پژوهش‌هاي قرآني، دفتر تبليغات اسلامي خراسان
- تدوين مقالات "حاقّه"و"عكرمه"، دانشنامه جهان اسلام- به سفارش دكتر حداد عادل
- تألیف مقالات ترویجی در عرصه مفاهیم و معارف اسلامی به سفارش برخی سازمان‌ها و نهادها
- تألیف جزوه درسی "فلسفه علوم قرآن"