حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علی طالقانی

زندگی نامه و مشخصات تحصیلی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علی طالقانی

سید علی طالقانی

آشنایی با زبان‌های خارجی
· عربی
· انگلیسی
· آلمانی

مشاهده رزومه دریافت رزومه

تحصیلات

دکترای فلسفة تحلیلی

پژوهشکده فلسفة تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات)، تهران، ایران.

سطح چهار حوزه (فقه و اصول)

حوزة علمیة قم، قم، ایران. (آماده برای ارائة پایان‌نامه ـ آزمون نهایی 1/9/1386)

سطح سه حوزه (فقه و اصول)

حوزه علمیه قم، قم، ایران.

سطح دو حوزه (فقه عمومی)

حوزه علمیه قم، قم، ایران.

جوایز و تقدیر ها

جوایز و تقدیرها

· کارت هدیه و لوح سپاس از جانب رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به دلیل تلاش‌های تعلیمی و تربیتی. 1390.
· تقدیرنامه از جانب معاونت آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به دلیل کسب رتبة عالی در ارزشیابی آموزشی. 1389.
· نیم سکة بهار آزادی و لوح تقدیر از جانب معاونت آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان به دلیل تلاش در عرصة آموزش. 1387.
· لوح تقدیر از جانب معاونت آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. 1386.
· لوح سپاس از جانب رئیس مؤسسة پژوهشی انتظار نور به دلیل تلاش در تبیین و نشر معارف تشیع و فرهنگ مهدویت. آذر 1385.
· لوح تقدیر از جانب رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم به دلیل تولید پژوهش‌های نوآمد. 1384.
· ربع سکة بهار آزادی و لوح تقدیر از جانب رئیس دفتر تبلیغات اصفهان به دلیل همکاری مؤثر و مفید در عرصة پژوهش. 1384.
· ربع سکة بهار آزادی و لوح تقدیر از جانب رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم به دلیل تلاش در عرصة تحقیقات اسلامی. آذر 1383.
· لوح سپاس از جانب معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی مشهد به دلیل سخنرانی در نخستین همایش دانشجویی زنان. 1382.آموزشی و پژوهشی

تـدریـس‌ها

مرکز تخصصی آخوند خراسانی، مشهد

فلسفة اشراق: معرفت شناسی سهروردی، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشتة فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال دوم 1395-1396.
کلام اسلامی: معاد در کلام امامیه، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشتة فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال دوم 1395-1396.
تاریخ فرق کلامی: فرق نخستین و معتزله، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشتة کلام مقارن؛ نیسمال 1395-1396.
فلسفة مشاء: نمط ثالث اشارات، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشتة فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال اول 1395-1396.
منطق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشتة کلام مقارن؛ نیسمال دوم 1394-1395.
روش تحقیق در کلام مقارن، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشتة کلام مقارن؛ نیسمال دوم 1394-1395.
روش تحقیق تخصصی، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشتة فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال دوم 1394-1395.
منطق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشتة فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال دوم 1394-1395.
روش تحقیق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشتة فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال اول 1394-1395.
منطق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشتة فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال اول 1394-1395.
روش تحقیق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشتة کلام مقارن؛ نیسمال اول 1394-1395.
منطق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشتة کلام مقارن؛ نیسمال اول 1394-1395.
زبان تخصصی، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشتة علوم حدیث؛ نیمسال اول 1394ـ1395.
روش تحقیق، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشتة فقه مقارن؛ نیمسال دوم 1393ـ1394.
زبان تخصصی، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشتة علوم حدیث؛ نیمسال دوم 1393ـ1394.

دانشگاه قرآن و حدیث، قم

کلام جدید، (2 واحد) مقطع کارشناسی ارشد؛ نیمسال دوم 1393ـ1394.
کلام جدید، (2 واحد) مقطع کارشناسی ارشد؛ نیمسال دوم 1392ـ1393.

دانشگاه فردوسی، مشهد

فلسفة علم، (2 واحد) مقطع کارشناسی؛ نیمسال اول 1391ـ1392.
فلسفة علم، (2 واحد) مقطع کارشناسی؛ نیمسال اول1390ـ1391.

دانشگاه خیام، مشهد

· کلیات فلسفه، (6 واحد) مقطع کارشناسی؛ نیمسال اول 1389ـ1390.

دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، مشهد

نهاية الحکمة، سطح سه حوزة علميه؛ نیمسال اول و دوم 1392 ـ 1393.
جریان‌ها و مسائل فرهنگی و اجتماعی، (2واحد) دورة عالی آموزشی وعظ و خطابه؛ نیمسال اول 1392 ـ 1393.
مسائل و جریان‌های فرهنگی و اجتماعی، (2 واحد) دورة عالی مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی؛ نیمسال اول 1390ـ1391.
فلسفة اسلامی (دورة کامل کتاب بدايةالحکمة معادل 8 واحد) سطح دو حوزه؛ نیمسال اول و دوم 1389- 1390.
کلام جدید (2 واحد) دورة عالی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیمسال دوم 1388ـ 1389.
کلام جدید (2 واحد)دورة عالی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیمسال اول 1388ـ 1389.
فلسفة دین(2 واحد)دورة عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول 1382ـ1383.
کلام تطبیقی(2 واحد)دورة عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول 1381ـ 1382.
کلام اسلامی(2 واحد)دورة عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول 1380ـ 1381.
·کلام اسلامی(2 واحد)دورة عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیسمال دوم 1380ـ 1381.
منطق صوری(2 واحد)دورة عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول 1379ـ 1380.

دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، اصفهان

· فلسفة دین، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال دوم 1386ـ 1387.
· کلام جدید، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال اول 1386ـ 1387.
· انسان جدید، دنیای جدید، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال دوم 1385ـ 1386.
· معرفت شناسی، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال اول 1385ـ 1386.
· رشته‌های فلسفی در جهان امروز، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال اول 1384ـ 1385.
· کلیات فلسفه، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال اول 1383ـ 1384.

حوزة علمیه، مشهد

بررسی‌های اصولی(مباحث الموافقة)، 1395-1396.
بررسی‌های اصولی(مباحث الحکم)، 1394-1395.
بررسی‌های اصولی(مباحث القطع)، 1393-1394.
نهاية الحکمة: تفسیر و بررسی(ادامة مباحث)، 1393-1394.
نهاية الحکمة: تفسیر و بررسی، 1392ـ1393.
· اصول فقه (جلد اول اصول الفقه ـ مظفر)، نیمسال اول و دوم 1384ـ 1385.
· کلام اسلامی. سطح سه حوزه. نیمسال اول 1381ـ 1382. دارالفقاهه ثامن.
· منطق جدید (درآمدی بر منطق جدید ـ ضیاء موحد)، نیمسال دوم 1380ـ 1381.
· منطق جدید (درآمدی بر منطق جدید ـ ضیاء موحد)، نیمسال اول 1380ـ 1381.
· منطق (دورة کامل المنطق ـ مظفر)، نیمسال اول و دوم 1379ـ 1380.
· اصول فقه (قطع و ظن رسائل شیخ انصاری)، نیمسال اول و دوم 1378ـ 1379.
· اصول فقه (حلقات شهید صدر)، نیمسال اول و دوم 1376ـ 1377.
· نحو (سیوطی)، نیمسال اول و دوم 1375ـ 1376.
· صرف (صرف ساده)، نیمسال اول و دوم 1374ـ 1375.

مؤسسات و مراکز پژوهشی و فرهنگی

آشنایی با معرفت‌شناسی معاصر. مجمع عالی حکمت مشهد. نیمسال دوم.1395-1396
آشنایی با مبانی معرفت‌شناسی معاصر. مجمع عالی حکمت مشهد. 18 شهریور 1395.
انسان‌شناسی وحیانی. مرکز مهدویت خراسان رضوی. مشهد. نیمسال اول 1394- 1395.
امامت در الاهیات شیعه. مرکز مهدویت خراسان رضوی. مشهد. 16 و 17 دی‌ماه 1394، (شش جلسه).
حکمت متعالیه (مباحث نفس اسفار، جلد هشتم)[به زبان انگلیسی]. مرکز پژوهشی جامعة المصطفی العالمية ـ مشهد. 1393ـ1394.
کلام جدید. نیمسال اول 1393-1394. مجمع عالی حکمت مشهد.
عرفان اسلامی (شرح بخشی ازکتاب منازل السائرین). نیمسال اول 1384ـ 1385. مؤسسة فرهنگی ـ انتشاراتی گل آفتاب. مشهد.
کلام جدید (2 واحد)، نیمسال دوم 1381ـ 1382. مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد.
معرفت‌شناسی(2 واحد)، نیمسال اول 1381ـ 1382. مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد.
تاریخ فلسفة اسلامی (1 واحد)،تابستان 1381. مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد.
فلسفة دین (2 واحد)، تابستان 1381. مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد.
فلسفة اسلامی (دورة کامل کتاب بداية الحکمةمعادل 8 واحد)، نیمسال اول و دوم 1380ـ 1381. مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد.

تدریس و شرکت در کارگاه‌های آموزشی

تدریس و شرکت در کارگاه‌های آموزشی

دبیر علمی دومین مدرسة تابستانی کلامی امامیه: مرکز تخصصی آخوند خراسانی و انجمن کلام حوزه. مشهد ـ اول تا سوم شهریور 1395.
· دبیر علمی چهارمین همایش مطالعات اسلامی در علوم انسانی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 13 بهمن 1390.
· ارائة بحث با عنوان "استنتاج از راه بهترین تبیین." برای دانش‌پژوهان گروه آموزشی فلسفه و کلام. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 28 دی 1390.
· تدریس در سلسله کارگاه‌های سیر تفکر فلسفی در قرن بیستم (12 جلسه)، اسفند 1389ـ بهار1390. جهاد دانشگاهی مشهد.
· ارائة بحث در کارگاه سه روزة زبان، شناخت و واقعیت با عنوان "نام‌های بی‌مصداق.". پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 8 مهر 1388.
· دبیر علمی اولین نشست فلسفی هویت فلسفة اسلامی با حضور دکتر رضا داوری اردکانی و دکتر غلامرضا اعوانی. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. آبان 1386.
· دبیر علمی دومین نشست فلسفی هویت فلسفة اسلامی با حضور دکتر محمد لگنهاوسن و استاد حسین عشاقی. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. دی 1386.
· نقد کتاب «خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه‌های شیعی در عصر امامان» (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ قم ـ 1385)، نوشتة آقای علی آقانوری. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. مهر 1386.
· تدریس در سلسله کارگاه‌های فلسفة دین (8 جلسه)، پاییز 1384. جهاد دانشگاهی مشهد.
· تدریس در سلسله کارگاه‌های روش‌شناسی علوم انسانی (8 جلسه)، تابستان 1384. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
· تدریس در سلسله کارگاه‌های فلسفة دین (10 جلسه)، پاییز 1383. جهاد دانشگاهی مشهد.
· تدریس در کارگاه روش‌شناسی نقد اندیشه‌ها (8 جلسه)، تابستان 1383. جهاد دانشگاهی مشهد.
· تدریس در طرح سراج (6 جلسه)، زمستان 1379 ـ بهار 1380. مؤسسه خدمات مشاوره‌اي، جوانان و پژوهش‌هاي اجتماعي آستان قدس رضوي. مشهد.

فعاليت‌ آموزشي

طراحی دوره های تربیت مربی الاهیات برای کودکان
طراحی و تدوین سرفصل‌های «مقطع سطح سه معرفت‌شناسی». (1383). مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد.
عضو شورای علمی گروه آموزشی فلسفه و کلام (1389 تاکنون).دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
مشاور معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان (1383ـ 1386).
طراحی و مدیریت علمی «دورة عموميِ فلسفه و كلام» (1383ـ 1386).دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان.
طراحی «دورة تخصصيِ كلام جديد» (1380).دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
طراحيِ «دورة عمومي دين‌پژوهي و كلام جديد» (1379).دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.

سخنرانی و ارائه بحث آکادمیک

سخنرانی و ارائه بحث آکادمیک

سخنرانی‌های علمی و ارائة مقاله در سمینارها با دعوت رسمی

"دین، اخلاق، تجدد." مجتمع دانش‌آموختگان قرآن و حدیثدر اصفهان. 12 آذر 1395.
"اجتهاد و تقلید در عقاید."دومین مدرسة تابستانی کلامی امامیه: مرکز تخصصی آخوند خراسانی و انجمن کلام حوزه. مشهد ـ اول شهریور 1395.
"نقد نظریه‌های امامت آکادميسین‌های معاصر."دومین مدرسة تابستانی کلامی امامیه: انجمن کلام حوزه. اصفهان ـ 26 مرداد 1395.
"فلسفة علم پوپری و امکان علوم تجربی اسلامی."مؤسسة مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام. مشهد. 9 آبان 1392.
"ترمینولوژی معاد جسمانی."مدرسة تابستانی کلامی امامیه: دانشگاه قرآن و حدیث، شهریور 1394.
"معاد جسمانی و مسألة این‌همانی."مدرسة تابستانی فلسفة دین: پژوهشکدة فلسفة تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 1393.
جاندارانگاری: پژوهشکدة فلسفة تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 1393.

دو جلسه با کارگروه اقتصاد: دکتر فخلعی و ...
"استنتاج از راه بهترین تبیین."ارائة بحث در گروه آموزشی فلسفه و کلام. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 28 دی 1390.
"نام‌های بی‌مصداق."ارائة بحث در کارگاه سه روزة زبان، شناخت و واقعیت. پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 8 مهر 1388.

در جمع اساتید علوم قرآنی کشور، دانشگاه اوقاف مشهد: تابستان 1393.
“The Doctrine of the Raj’a in Twelver Shi’ism and its Similarity to the Doctrine of the Resurrection of Jesus in Christianity.” At inter-faith dialogue seminar. International Al-Mustafa University, Mashhad branch. 2013, August13.
"امکان‌سنجی علوم تجربی دینی در چارچوب فلسفة علم پوپر."در چهارمینهمایش مطالعات اسلامی در علوم انسانی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 13بهمن1390.
"جریان‌شناسی تحلیلی اسلامی‌سازی علوم انسانی در ایران." در سومینهمایش مطالعات اسلامی در علوم انسانی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 22 مهر 1389.
"نقد جریان روشنفکری دینی در دهة اخیر."در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 16 دی 1388.
"جریان‌شناسی کلام جدید."در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. آبان 1388.
"نقد و بررسی نظرية قرآن محمدی عبدالکریم سروش."در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 7 شهریور 1387.
"کارکرد روشنفکری دینی در دو دهة اخیر." در دومینسمینار دین و مدرنیتة: آسیب‌شناسی روشنفکری دینی. مؤسسة گفتگوی ادیان و حسینية ارشاد. تهران. 15 شهریور 1386.
"ارزیابی معرفتی پروژة فکری عبدالکریم سروش." در همایش بررسی آراء دین‌شناسانة عبدالکریم سروش. (به دعوتانجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان) دانشگاه صنعتی اصفهان. اصفهان. 26 آذر 1386.
"اسلام و مدرنیته: سازگاری یا ناسازگاری؟" در سمینار دین و مدرنیته. مؤسسة گفتگوی ادیان و حسینية ارشاد. تهران. 26 مرداد 1385.
"امکان و چگونگی دینداری در عصر عدم قطعیت."در دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی. مشهد. 24 اردیبهشت 1385. (به دعوت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی دانشکدة الهیات).
"آموزه‌های تشیّع و حقوق بشر" در میزگردآیا اسلام شیعی با حقوق بشر سازگار است؟، جهاد دانشگاهی مشهد. دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی. مشهد. اردیبهشت 1384.
"چرا باید در اندیشة احقاق حقوق زنان بود؟" در همایش اجتماعی برای زنان، نه زنانی برای اجتماع. جهاد دانشگاهی مشهد. دانشگاه فردوسی. مشهد. آذر 1382.

خطابه در سلسله سخنرانی‌های گروه
نظرية تقوم و مقایسة آن با هایلومورفیسم. پژوهشکدة فلسفة تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 15 آذر 1389.
علیّت درون‌ماند. پژوهشکدة فلسفة تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 22اسفند 1390.

سخنرانی‌های علمی در مجامع دانشجویی
چرا خداناباوری ناموجّه است؟. مشهد، 1389.
دین داری به مثابة شیوة زیستن. مشهد، 1390.

سردبیری و فعالیت‌های ویرایشی

سردبیری و ویراستاریمجلة تخصصی اخلاق. ش 9-10. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. اصفهان.
ویراستاری درس‌گفتارهای دکتر عباس منوچهري: روش‌شناسی علوم انسانی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
ویراستاری درس‌گفتارهای دکتر محمدرضا ريخته‌گران: فلسفة معاصر. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
ویراستاری درس‌گفتارهای آقای مصطفی ملکیان: جریان‌شناسی فرهنگی معاصر.دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
ویراستاری درس‌گفتارهای آقای محمد مجتهد شبستري: الهیات جدید مسیحی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.

فعالیت‌های پژوهشی

عضو شورای علمی گروه پژوهشی فلسفه و کلام. (1384 تاکنون) دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
مدیر کلان پروژة نفس. (1386) پژوهشکدة فلسفه و کلام. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. قم.
عضو شورای علمی گروه پژوهشی دین‌پژوهی. (1383) دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.مدیریتی و اجرایی

سوابق اجرایی و مديريتي

مدیر گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی (مرداد1394 تاکنون). مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد.

معاونت «گروه آموزشيِ فلسفه و كلام» (1378ـ 1379). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.

مدیر بخش طرح و برنامة معاونت پژوهش (1379 ـ 1380). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.

تأسیس و مديريت «گروه آموزشيِ دين‌پژوهي و كلام جديد»(1379ـ 1381). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.

عضو هیأت مؤسس و مدير «دانشنامة جوان مسلمان» (1379 ـ 1381). مشهد.

عضو هیأت مؤسس و مدير «مركز پژوهشهاي كلامي» (1380 ـ 1382). مشهد.

آثار و تألیفات

آثار و تألیفات

کتاب‌

مسألة نفس و بدن: دیدگاه صدرایی و دوگانه‌انگاری دکارتی. قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی ص. 1395.
پدیدارشناسی رویکرد عوامانه به واقعةعاشورا. تهران: اداره کل پژوهشهای سیما. 1380.
معاد جسماني و مسألة این‌همانی. قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی ص. در دست انتشار.
کتاب‌شناخت علوم عقلی اسلامی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (تحویل‌شده در 1391).
جریان‌شناسی مباحث کلام جدید در ایران (دورة دوم). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (تحویل‌شده در 1391).
جریان‌شناسی مباحث کلام جدید در ایران (دورة سوم). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (تحویل‌شده در 1391).
نفس و بدن در ابن‌سینا و ملاصدرا. تهران: پژوهشکده علوم شناختی. در دست انجام.
تقلید به منزلة منبع معرفت. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. در دست انجام.

مقاله

"عقلانیت و دین‌داری: دفاع از سازگاری."فصلنامة علمیپژوهشی تحقیقات کلامی. سال سوم، شمارة نهم، تابستان 1394. صص 7-15. قم: انجمن کلام اسلامی حوزه.
"استنتاج امر مشاهده‌نشده از امر مشاهده‌شده: استقراء، قیاسیا استنتاج از راه بهترين تبيين؟" فصلنامة علمی پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی. سال 17، شمارة 70، بهار 1391. صص79-102. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
"بررسي استدلال‌هاي ديويد هيوم عليه عقل‌گرايي اخلاقي ِ ساموئل کلارک." فصلنامة علمی پژوهشی پژوهشهای اخلاقی. سال اول، شمارة سوم، بهار 1390. صص. 49-76 . قم: دانشگاه قم.
"ماهیت زبان دینی." در دست بررسی.
"بررسي دو روايت ناواقع‌گرايانه از عليت عدمي: روایت دیویدسونی و روایت فرایندگرایانه." در دست بررسی.
"مشکل نامهاي تهی برای میل‌گرایی و راه حل گزاره‌های رخنه‌دار به روایت دیوید براون." در دست بررسی.
"زبان دینی: مرور معماها و راه حل‌ها."در دست بررسی.
"دفاع از کريپکي: نظرية ارجاع مستقيم در باب اسماء انواع طبيعي." در دست بررسی.
"ابوالخطاب، محمدبن ابی‌زینب." در دست انتشار در دانشنامه جهان اسلام. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران.
"خیاط، ابوالحسین." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 16. (صص 548-551) غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1390. (2011)
"خلق و امر (در عرفان)." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 16. (صص 45-46) غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1390. (2011)
"حلولیه." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 14. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1389.
"حلول و اتحاد." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 14. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1389.
"حکمت (در قرآن و حدیث)." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 13. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1388.
"جمل العلم و العمل." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 10. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1385.
"جعدبن درهم." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 10. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1385.
"ثواب و عقاب (در قرآن و تفسیر، حدیث، کلام، اصول فقه و فقه، فلسفه و عرفان)." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 9. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1384.
"تولید." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 8. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1383.
"پوپر، پایا و تئوری‌های علمی ایدئولوژیک؛ گزاره‌های مشاهدتی ِایدئولوژیک چگونه می‌توانند ایدئولوژیِ اشراب‌شده در نظریات علمی را تخلیه کنند؟"(ادامة بحث با دکتر علی پایا)،در سایت دین‌آنلاین، 26/12/2014 - دی‌ماه 1393.
"آیا پایا راه خود را از پوپر جدا می‌کند؟". در مجلة باور فلسفی. ش3. شهریور 1392.
"چرا پوپری‌ها نمی‌توانند از پذیرش امکان علوم تجربی اسلامی شانه خالی کنند؟". در مجلة باور فلسفی. ش 2. خرداد 1392.
"زبان دینی: بازخوانی موضوع." در جستارهایی در کلام جدید. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. در دست انتشار.
"رابطة اخلاق و سیاست از دیدگاه ابن‌سینا." در مجلة تخصصی اخلاق. ش 9-10. صص203-221. اصفهان: دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. 1386.
"تحلیل فلسفی مفهوم انتظار." در مجموعه مقالات هشتمین گفتمان مهدویت. جلد 1. مؤسسة پژوهشی انتظار نور (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم). قم. 1386.
"یاد ایام." در صدرای زمان: یادنامة حکیم متأله سید جلال‌الدین آشتیانی. به کوشش معاونت پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. 1384. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
"آیا میرزا مهدی اصفهانی اکیژنالیست است؟ (بحثی تطبیقی در فلسفة نفس میرزای اصفهانی)" در خردنامه همشهري، 30 ارديبهشت 1383. تجديدچاپ شده درنگاهی به مکتب تفکیک، صص. 151-160. به کوشش سیدباقر عبداللهی و علی پورمحمدی. تهران: انتشارات همشهری، بهار 1384.
"ترمینولوژی جریان‌شناسی فرهنگی." در مجلة حوزه. ش 119. آذر و دی 1382. صص 9-62. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم. 1382.
"جایگاه درایةالحدیث و رجال‌الحدیث در فرایند استنباط." در مجلة نگاه حوزه. ش 65-68. صص266-271. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. 1379.
"نگاهی به جوان در تراث دینی." در مجلة نگاه حوزه. ش 49-50. صص68-71. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. 1378.
"سهم زنان در تذکرةالاولیاء و نفحات‌الانس." در مجلة نگاه حوزه. ش 43-44. صص16-17. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. 1379.
"نقد و بررسی «درآمدی بر هرمنوتیک» (احمد واعظی)."در مجلة نگاه حوزه. ش90-93. صص227-231. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. اسفند 1381.
"دو جریان تفکیکی." در روزنامة همشهری. شمارة 2981، 27 بهمن 1381.
"تأملاتی در باب حقوق بشر دینی." در روزنامة شرق. شمارة 19، 25 شهریور 1382.
"سرمقاله." در مجلة تخصصی اخلاق. ش 9-10. صص203-221. اصفهان: دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. 1386.

راهنمایی و مشاورة رساله‌های علمی

استاد راهنما رساله سطح سه با عنوان: بررسی دفاعیه آلوین پلنتینگا در مسأله منطقی شر. مهدی سرو چراغی. مركز مديريت حوزه¬علمیه اصفهان. 1394
استاد راهنما رساله سطح سه با عنوان: مشروعیت تقنین در اندیشه شیخ فضل الله نوری، امام خمینی و سید محمد باقر صدر. محمد وظیفه‌مندرودپشتی. مشهد ـ مرکز تخصصی آخوند خراسانی. 1395
مشاورة رسالة دکتری با عنوان: بررسی استدلال‌های ملاصدرا بر تجرد نفس از منظر فلسفة تحلیلی. محمد سادات منصوری. پژوهشکدة علوم شناختی.
راهنمایی رسالة سطح سه: بررسی دفاعیه آلوین پلنتینگا در مورد مسأله منطقی شر. مهدی سروچراغی. حوزة علمية اصفهان.
راهنمایی رسالة سطح سه: مشروعیت و محدودة قانونگذاری در اسلام از نظر شیخ فضل الله نوری، امام خمینی، شهید صدر. محمد وظیفه مند. مرکز تخصصی آخوند خراسانی.

مصاحبه‌

با رسانه‌های مکتوب
"فعالیت سکولارها و سلامت جامعه". مصاحبه با مجلة سروش ـ ویژه‌نامة سبک زندگی سیاسی. اردیبهشت 1392.
"عقلانیت دینی و شیوة زیست ایمانی." مصاحبه با گفتمان الگو ـویژه‌نامة روزنامة خراسان (حجةالاسلام علی الهی خراسانی). خرداد 1391.
"مهدویت و جایگاه آن در تفکر شیعی." مصاحبه با خبرگزاری آیندة روشن (دکتر جعفر مروارید). 23 شهریور 1385.
"ادیان، حقوق بشر، پست‌مدرنیسم." گفت‌وگو با نشرية دانشجویی سروش خرد (دانشگاه فردوسی مشهد). بهار 1382.
"انسان مدرن و دغدغه‌های دینی." مصاحبه با روزنامة همشهری. شمارة 3008، 27 اسفند 1381.
"وضعیت اجساد ائمه (ع) پس از دفن." مصاحبه با شبكه جوانان رضوي(وابسته به موسسه خدمات مشاوره‌اي، جوانان و پژوهش‌هاي اجتماعي آستان قدس رضوي) قابل دسترسی در: (14/11/1392) http://razavi.shajar.ir/tabid/601/View/1388/id/3871/Default.aspx

با رسانه‌های دیداری
· "نقش مرجعيت ديني در جهان تشيع." مصاحبه با شبکة استانی خراسان رضوی. 1381.

ترجمه‌

از انگلیسی به فارسی
"امامت."از ویلفرد مادلونگ.در دست انتشار. در مجلة تخصصی جهان ادیان.
"پاسخ‌گویی و مسئولیت." از آر. دی. دوف. در اندیشة حوزه. ش 49-50. صص 213-224. آذر ـ اسفند 1383.
"معرفت‌شناسی." از پاول موسر. در نگاه حوزه. ش 65-68. صص 270-275. اسفند 1379.

از عربی به فارسی
· "گفتمان دینی با روش تاریخی." گفتگوی سعید شبّار با محمد ارکون. در اندیشة حوزه. ش 46. صص 117-148. خرداد و تیر 1383.