علیرضا صابری نوقابی

a.saberi.n@gmail.com

زندگی نامه و مشخصات تحصیلی

علیرضا صابری نوقابی

علیرضا صابری نوقابی

مشخصات فردي
نام و نام خانوادگي: علیرضا صابری نوقابی
سال تولد: 1352
آدرس الكترونيكي: a.saberi.n@gmail.com
فعالیت و مسؤولیت کنونی: عضوهیات علمی دفترتبلیغات اسلامی خراسان رضوی، مديرگروه آموزشي فرهنگ وتاريخ

مشاهده رزومه دریافت رزومه

سوابق آموزشي و دوره های آموزشی گذرانده شده

كارشناسي علوم تربیتی؛ مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه بیرجند1371 - 1374

كارشناسي ارشد علوم تربیتی؛ برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران 1378 - 1375

اساتید

اساتید

جناب آقای دکتر غلامحسین شکوهی
جناب آقای دکتر علی تقی پورظهیر
جناب آقای دکتر علی اکبر شعاری نژاد
جناب آقای حجه الاسلام دکتر صدرالدین شریعتی
جناب آقای دکتر احمد آقازاده
جناب آقای دکتر علی دلاور
جناب آقای دکتر علیرضاکیامنش
جناب آقای دکتر هادی پورشافعی
جناب آقای دکتر اسدالله زنگویی
جناب آقای دکتر مرتضی امین فر
جناب آقای دکتر محمد جهان فر
جناب آقای دکتر سلیمی زاده
جناب آقای دکتر سیامک مهجور
جناب آقای دکتر عباس تفضلی
جناب آقای دکتر نوروزی
جناب آقای دکتر حسن شعبانی
جناب آقای دکتر احدیان
سرکارخانم دکتر مهرانآموزشی و پژوهشی

تـدریـس‌ها

سوابق تدریس در دفترتبلیغات اسلامی خراسان رضوی

رديف

نام درس

مقطع

سال تحصيلي

1

آشنایی با نهادها وسازمان های فرهنگی

کارشناسی ارشد

نیمسال اول 88- 1387

2

مهارت های یادگیری و تدریس

کارشناسی ارشد

نیمسال اول 88- 1387

3

مدیریت وبرنامه ریزی استراتژیک

کارشناسی ارشد

نیمسال اول 88- 1387

4

مدیریت وبرنامه ریزی استراتژیک

کارشناسی ارشد

نیمسال اول 88- 1387

5

مدیریت عمومی

کارشناسی ارشد

نیمسال اول 88- 1387

6

مهارت های یادگیری و تدریس

کارشناسی ارشد

نیمسال دوم 88- 1387

7

مدیریت وبرنامه ریزی استراتژیک

کارشناسی ارشد

نیمسال دوم 88- 1387

8

روان شناسی عمومی

کارشناسی ارشد

نیمسال دوم 88- 1387

9

کارگاه تبلیغ

کارشناسی ارشد

نیمسال دوم 88- 1387

10

کارورزی(گروه مدیریت)

کارشناسی ارشد

نیمسال دوم 88- 1387

11

کارورزی تبلیغ 3

کارشناسی ارشد

نیمسال اول 89- 1388

12

مهارت های یادگیری و تدریس

کارشناسی ارشد

نیمسال اول 89- 1388

13

نهادها وسازمان های فرهنگی

کارشناسی ارشد

نیمسال اول 89- 1388

14

کارورزی 1

کارشناسی ارشد

نیمسال اول 89- 1388

15

کارورزی تبلیغ 3

کارشناسی ارشد

نیمسال اول 89- 1388

16

مهارت های یادگیری و تدریس

کارشناسی ارشد

نیمسال اول 89- 1388

17

کارورزی تبلیغ 3

کارشناسی ارشد

نیمسال دوم 89- 1388

18

کارورزی 2

کارشناسی ارشد

نیمسال دوم 89- 1388

19

مدیریت عمومی

کارشناسی ارشد

نیمسال دوم 89- 1388

20

کارورزی تبلیغ 2

کارشناسی ارشد

نیمسال دوم 89- 1388

21

کارورزی تبلیغ 2

کارشناسی ارشد

نیمسال دوم 89- 1388

22

کارورزی 2

کارشناسی ارشد

نیمسال اول 90- 1389

23

مدیریت وبرنامه ریزی استراتژیک

کارشناسی ارشد

نیمسال اول 90- 1389

24

مدیریت عمومی

کارشناسی ارشد

نیمسال اول 90- 1389

25

مهارت های یادگیری و تدریس

کارشناسی ارشد

نیمسال دوم 90- 1389

26

نهادها وسازمان های فرهنگی

کارشناسی ارشد

نیمسال دوم 90- 1389

27

کارورزی 1

کارشناسی ارشد

نیمسال دوم 90- 1389

28

مدیریت وبرنامه ریزی استراتژیک

کارشناسی ارشد

نیمسال دوم 90- 1389

29

مهارت های یادگیری و تدریس

کارشناسی ارشد

نیمسال دوم 90- 1389

30

مهارت های یادگیری و تدریس

کارشناسی ارشد

نیمسال اول 91- 1390

31

مدیریت وبرنامه ریزی استراتژیک

کارشناسی ارشد

نیمسال اول 91- 1390

32

کارورزی 1

کارشناسی ارشد

نیمسال اول 91- 1390

33

کارورزی 2

کارشناسی ارشد

نیمسال اول 91- 1390

34

نهادها وسازمان های فرهنگی

کارشناسی ارشد

نیمسال اول 91- 1390

35

کارورزی 1

کارشناسی ارشد

نیمسال اول 91- 1390

36

کارگاه تبلیغ 2

کارشناسی ارشد

نیمسال اول 91- 1390

37

مهارت های یادگیری و تدریس

کارشناسی ارشد

نیمسال اول 91- 1390

38

کارگاه تبلیغ 2

کارشناسی ارشد

نیمسال دوم 91- 1390

39

کارگاه پژوهش 2(روش تحقیق در مطالعات اجتماعی)

کارشناسی ارشد

نیمسال دوم 91- 1390

40

کارورزی 2

کارشناسی ارشد

نیمسال دوم 91- 1390

41

نهادها وسازمان های فرهنگی

کارشناسی ارشد

نیمسال دوم 91- 1390

42

اقتصاد و فرهنگ

کارشناسی

نیمسال دوم 92- 1391

43

کارورزی

کارشناسی

نیمسال دوم 92- 1391

44

مهارت های کلاس داری

کارشناسی

نیمسال دوم 92- 1391

45

کارگاه تبلیغ

کارشناسی

نیمسال دوم 92- 1391

46

مهارت های یادگیری و تدریس

کارشناسی

نیمسال اول 93- 1392

47

مبانی مدیریت و برنامه ریزی

کارشناسی

نیمسال اول 93- 1392

48

مبانی مدیریت و برنامه ریزی

کارشناسی

نیمسال اول 93- 1392

49

مهارت های یادگیری و تدریس

کارشناسی

نیمسال اول 93- 1392

50

مهارت های یادگیری و تدریس

کارشناسی

نیمسال اول 93- 1392

51

کارگاه تبلیغ

کارشناسی

نیمسال دوم 93- 1392

52

کارگاه تبلیغ

کارشناسی

نیمسال دوم 93- 1392

53

مدیریت فرهنگی و تبلیغ

کارشناسی

نیمسال دوم 93- 1392

54

اقتصاد و فرهنگ

کارشناسی

نیمسال دوم 93- 1392

55

اقتصاد و فرهنگ

کارشناسی

نیمسال دوم 93- 1392

56

کارورزی

کارشناسی

نیمسال دوم 93- 1392

سوابق تدریس در سایر نهاد ها

57

مباني جامعه شناسي

کارشناسی

نیمسال دوم 79- 1378

دانشگاه آزاد اسلامي گناباد

58

سازمان و قوانين آموزش وپرورش

کارشناسی

نیمسال دوم 78- 1377

دانشگاه پيام نورگناباد

59

آموزش وپرورش تطبيقي

کارشناسی

نیمسال دوم 78- 1377

دانشگاه پيام نورگناباد

60

اصول ومباني آموزش وپرورش

کارشناسی

نیمسال دوم 78- 1377

دانشگاه پيام نورگناباد

61

اصول برنامه ریزی درسی

کارشناسی

نیمسال اول 79- 1378

دانشگاه پيام نورگناباد

62

اصول ومباني آموزش وپرورش

کارشناسی

نیمسال اول 79- 1378

دانشگاه پيام نورگناباد

63

تاريخ آموزش وپرورش در اسلام وايران

کارشناسی

نیمسال اول 79- 1378

دانشگاه پيام نورگناباد

64

سازمان و قوانين آموزش وپرورش

کارشناسی

نیمسال دوم 79- 1378

دانشگاه پيام نورگناباد

65

آموزش وپرورش تطبيقي

کارشناسی

نیمسال دوم 79- 1378

دانشگاه پيام نورگناباد

66

اصول مديريت آموزشي

کارشناسی

نیمسال دوم 79- 1378

دانشگاه پيام نورگناباد

67

روابط انسانی در سازمان های آموزشی

کارشناسی

نیمسال اول 80- 1379

دانشگاه پيام نورگناباد

68

اصول ومباني آموزش وپرورش

کارشناسی

نیمسال اول 80- 1379

دانشگاه پيام نورگناباد

69

آموزش وپرورش تطبيقي

کارشناسی

نیمسال دوم 80- 1379

دانشگاه پيام نورگناباد

70

سازمان و قوانين آموزش وپرورش

کارشناسی

نیمسال دوم 80- 1379

دانشگاه پيام نورگناباد

71

اصول ومباني آموزش وپرورش

کارشناسی

نیمسال اول 82- 1381

دانشگاه پيام نورگناباد

72

تاريخ آموزش وپرورش در اسلام وايران

کارشناسی

نیمسال اول 82- 1381

دانشگاه پيام نورگناباد

73

سازمان و قوانين آموزش وپرورش

کارشناسی

نیمسال دوم 82- 1381

دانشگاه پيام نورگناباد

74

مديريت عمومي

کارشناسی

نیمسال دوم 80- 1379

دانشگاه پيام نور مشهد

75

تاريخ آموزش وپرورش در اسلام وايران

کارشناسی

نیمسال دوم 80- 1379

دانشگاه پيام نور مشهد

76

اقتصاد آموزش وپرورش

کارشناسی

نیمسال اول 85-1384

دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

77

نظارت و راهنمایی تعلیماتی

کارشناسی

نیمسال اول 85-1384

دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

78

مسایل آموزش وپرورش

کارشناسی

نیمسال دوم 85-1384

دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

79

مبانی برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی

نیمسال دوم 85-1384

دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

80

تشکیلات و سازماندهی

کارشناسی

نیمسال اول 93-1392

دانشگاه علمی کاربردی آستان قدس رضوی

81

تشکیلات و سازماندهی

کارشناسی

نیمسال اول 93-1392

دانشگاه علمی کاربردی آستان قدس رضوی

82

مقدمات مدیریت آموزشی(4 گروه)

متفرقه

تابستان 1389

موسسه خدمات مشاوره اي،جوانان وپژوهشهاي اجتماعي آستان قدس رضوي

83

طرح وبرنامه چيست؟

متفرقه

1381

موسسه خدمات مشاوره اي، جوانان وپژوهشهاي اجتماعي آستان قدس رضوي

84

مقدمات مدیریت آموزشی(دوره تربیت مدیر ومعلم افغانستان)

کارشناسی

1391

جامعه المصطفی العالمیه

85

طراحي آموزشي ويژه معلمان

کارشناسی

1381

مجتمع الزهرا(س)

86

مديريت آموزشي

کارشناسی

1382

مركزجهاني علوم اسلامي مشهد

87

مديريت فرهنگي وتبليغات

کارشناسی

1382

مركزجهاني علوم اسلامي مشهد

88

مديريت زمان (ويژه دانشجويان تاجيكستاني)

کارشناسی ارشد

1388

مركزجهاني اهل بیت(ع)

89

طراحي آموزشي

کارشناسی

1381

موسسه بين المللي آكندن لندن

90

مباحث اساسی در مدیریت آموزشی

کارشناسی

1393

حوزه علمیه خواهران

برگزيدگان جشنواره، مسابقات بين المللي و المپيادهاي معتبر

استاد نمونه دفترتبليغات اسلامي خراسان رضوي - استاد برگزیده تلاش وخلاقیت 88- 1387
استاد برگزیده دفترتبليغات اسلامي خراسان رضوي - استاد ممتاز فرهنگ ، هنر وتبلیغ اسلامی 89- 1388
استاد برگزیده دفترتبليغات اسلامي خراسان رضوي - رتبه عالی 89- 1388
استاد برگزیده دفترتبليغات اسلامي خراسان رضوي - شایسته تقدیر 93-1392

سوابق پژوهشي

جشنواره های علمی معتبر

شرکت در دومين اجلاس بين المللي بودجه ريزي عملياتي - گروه مشاوران پنکو - اردیبهشت ماه 1386
گنگره بین المللی ملا محمد کاظم آخوند خراسانی - دفترتبلیغات اسلامی قم - 1390
همایش مرزبان تشیع و منادی وحدت - دفترتبلیغات اسلامی خراسان رضوی - بهمن 1386
همایش حوزه علمیه مشهد و انقلاب اسلامی - دفترتبلیغات اسلامی خراسان رضوی - بهمن 1387
همایش حوزه و روحانیت در نظام جمهوری اسلامی - دفترتبلیغات اسلامی خراسان رضوی - بهمن 1387
دهمین همایش حوزه وتحول باعنوان نوسازی آموزش علوم اسلامی در حوزه ودانشگاه و نقش علامه عسکری - دفترتبلیغات اسلامی خراسان رضوی - دی ماه 1389مدیریتی و اجرایی

سوابق علمی، فرهنگی اجرایی

1) کارشناس كميته اساتيد - ستاداسلامي كردن دانشگاهها وزارت فرهنگ وآموزش عالي - 1375
2) کارشناس برنامه ریزی - مديريت تحقيقات وبرنامه ريزي معاونت آموزشي وپژوهشي سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي تهران - 78-1376
3) كارشناس طرح وبرنامه - معاونت آموزش دفتر تبليغات اسلامي خراسان - 81-1378
4) مدير طرح وبرنامه - معاونت آموزش دفتر تبليغات اسلامي خراسان - 86-1381
5) كارشناس طرح وبرنامه - موسسه خدمات مشاوره اي،جوانان وپژوهشهاي اجتماعي آستان قدس رضوي - 84-1380
6) سردبيرماهنامه همكار - مركز آموزش ضمن خدمت آستان قدس رضوي - 83-1382
7) مشاوررئيس وعضو شوراي برنامه ريزي - مركز آموزش ضمن خدمت آستان قدس رضوي - 83-1382
8) عضوشوراي فرهنگي- اجتماعي - سازمان بازرسي كل كشور دفتر خراسان - 83-1382
9) عضوشورای برنامه ریزی وپژوهش - معاونت فرهنگی - اجتماعی شهرداری مشهد - 1383
10) مشاوراصلاح اندازه وساختارسازمانی - مدیریت توسعه ونوسازی اداری آستان قدس رضوی - 86-1383
11) معاون تحقيق وتوسعه - شركت گلرخ - 1380
12) کارشناس مسوول واحد برنامه ریزی آموزشی - معاونت آموزش دفترتبلیغات اسلامی خراسان رضوی - 88-1385
13) مدیرگروه آموزشی فرهنگ وتاریخ - معاونت آموزش دفترتبلیغات اسلامی خراسان رضوی - 1386تاکنون
14) عضو کمیته تدوین منشور فرهنگی - شهرداری مشهد - 1389
15) عضو هیات تحریریه و شورای سیاستگذاری - نشریه جستار - 1388تاکنون
16) سرپرست گروه آموزشی ادب وهنر - معاونت آموزش دفترتبلیغات اسلامی خراسان رضوی - معاونت آموزش دفترتبلیغات اسلامی خراسان رضوی - 1390
17) مسوول امور هیات علمی آموزش - معاونت آموزش دفترتبلیغات اسلامی خراسان رضوی 1390تاکنون
18) همکاری دربرگزاری همایش مرزبان تشیع ومنادی وحدت - معاونت آموزش دفترتبلیغات اسلامی خراسان رضوی - بهمن 1386
19) همکاری دربرگزاری همایش حوزه علمیه مشهدوانقلاب اسلامی - معاونت آموزش دفترتبلیغات اسلامی خراسان رضوی - بهمن1387
20) همکاری دربرگزاری همایش حوزه وروحانیت در نظام جمهوری اسلامی - معاونت آموزش دفترتبلیغات اسلامی خراسان رضوی - بهمن1387
21) مدیرهمایش حوزه وتحول با عنوان نوسازی آموزش علوم اسلامی در حوزه ودانشگاه و نقش علامه عسکری - معاونت آموزش دفترتبلیغات اسلامی خراسان رضوی - دی ماه1389

آثار و تألیفات

آثار و تألیفات

مقالات چاپ شده در مجلات علمي معتبر داخلي و خارجي و يا كنفرانسها و سمينارها و همايشهاي داخلي و خارجي

بررسی نقش وجایگاه معنویت دینی در سبک زندگی اسلامی - مجموعه مقالات همایش 22/2/1393
تحلیلی بر نقش و جایگاه هوش فرهنگی و مؤلفه های آن در تغییرات برنامه درسی - مجموعه مقالات همایش اسفند 1392
راهکارهای افزایش اثربخشی آموزش های شهروندی - مجموعه مقالات همایش اسفند 1381

مقالات چاپ شده و منتشره در نشریات ، سایت ها و ....

ردیف

عنوان مقاله

عنوان نشریه ، سایت و ...

سال انتشار

1

انحرافات وبزهكاريهاي اجتماعي( 5قسمت)

روزنامه قدس

76-1375

2

انسان سالم،جامعه سالم(مصاحبه باجناب آقای دکتر علی اکبر شعاری نژاد )

روزنامه قدس

76-1375

3

تربيت ديني كودكان(مصاحبه باجناب آقای دکترمحمدحسن آموزگار)

روزنامه قدس

76-1375

4

آشنایي با زندگينامه قراء مشهور جهان (20 قسمت)

روزنامه قدس

77-1375

5

برنامه‌ریزی آموزشی، درسی و تحصیلی چیست؟

سایت معالم

مرداد 1391

6

کمیت سد راه فرهنگ

سایت معالم

تیرماه 1391

7

کودکان را باانگیزه راهی مدرسه کنید

خبرگزاری ایسنا

شهریورماه 1392

8

هراس از مدرسه را جدی بگیرید

خبرگزاری ایسنا

شهریورماه 1392

9

برای روز اول مدرسه رفتن تجربه خوبی برای فرزندتان فراهم کنید

خبرگزاری ایسنا

شهریورماه 1392

10

کودک برای تربیت به محبت نیاز دارد

خبرگزاری ایسنا

شهریورماه 1392

11

ازاولین روز مدرسه رفتن،مسئوليت پذيری را به کودک آموزش دهید

خبرگزاری ایسنا

شهریورماه 1392

12

به کودک بیاموزیم بردبار و صبور باشد

خبرگزاری ایسنا

شهریورماه 1392

13

پیچیدگی مسایل آموزشی و لزوم توجه به توسعه درون زا

گفتمان الگو

دی ماه 1392

14

ده ها مقاله در ماهنامه همکار

ماهنامه همکار

83-1382

كتب (ترجمه يا تاليف)

مهارت سؤال با تاکید بر آداب اسلامی - 1393 با حجم 152 صفحه

طرح هاي علمی تحقيقاتي

رديف

نام طرح

كارفرما

سال اجراي طرح

سمت در طرح

1

تدوين كتب ديني مبنا ويژه خارج كشور

سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي

(1378-1375)

پژوهشگر

2

همكاري درتدوين شناسنامه نرم افزارهاي اسلامي

سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي

(1378-1375)

پژوهشگر

3

تدوين برنامه پنجساله مركز مشاوره آستان قدس رضوي

مركز مشاوره آستان قدس رضوي

1385-1381

مجری

4

تدوين برنامه پنجساله موسسه خدمات مشاوره اي،جوانان وپژوهشهاي اجتماعي آستان قدس رضوي

موسسه خدمات مشاوره اي،جوانان وپژوهشهاي اجتماعي آستان قدس رضوي

(1385-1381)

مجری

5

تجزيه،تحليل وطراحي ساختار وتشكيلات موسسه خدمات مشاوره اي، جوانان وپژوهشهاي اجتماعي آستان قدس رضوي(1381)

موسسه خدمات مشاوره اي،جوانان وپژوهشهاي اجتماعي آستان قدس رضوي

(1381)

مجری

6

تجزيه،تحليل وطراحي ساختار وتشكيلات اداره تداركات معاونت اداري ،مالي دفتر تبليغات اسلامي خراسان

دفترتبليغات اسلامي خراسان رضوی

(1381)

مجری

7

تحلیل ساختاروعملکرد معاونت اداری ومالی دفترتبلیغات اسلامی خراسان()

دفترتبليغات اسلامي خراسان رضوی

1384

مجری

8

پژوهش جايگاه شادي و سرور در مساجد

دبيرخانه نظارت بر كانونهاي فرهنگي مساجد

(1382)

پژوهشگر

9

طراحي ساختارسازماني معاونت امورحقوقي وموقوفات آستان قدس رضوي

مدیریت توسعه و نوسازی ادرای آستان قدس رضوی

1383

همکار

10

طراحي ساختارسازماني دبيرخانه كل آستان قدس رضوي

مدیریت توسعه و نوسازی ادرای آستان قدس رضوی

1383

همکار

11

طراحي ساختارسازماني معاونت املاك واراضي آستان قدس رضوي

مدیریت توسعه و نوسازی ادرای آستان قدس رضوی

1384

همکار

12

طراحی ساختارسازمانی موسسه آفرینش های هنری وتصویری آستان قدس رضوی

مدیریت توسعه و نوسازی ادرای آستان قدس رضوی

1385

مجری

13

طراحي ساختارسازماني سازمان فرهنگي شهرداري مشهد

سازمان فرهنگي شهرداري مشهد

1384

مجری

14

طراحي ساختارسازماني مديريت بافت فرهنگي وتاريخي معاونت فرهنگي شهرداري مشهد

سازمان فرهنگي شهرداري مشهد

1384

مجری

15

آسیب شناسی ساختاری مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان

مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان

1388

مجری

16

تدوین پیش نویس برنامه استراتژیک صندوق قرض الحسنه دفترتبلیغات اسلامی 

دفترتبليغات اسلامي خراسان رضوی

1384

مجری

17

طراحي دوره عالي مديريت وبرنامه ريزي فرهنگي

دفترتبليغات اسلامي خراسان رضوی

1387

مجری

18

تهیه وتدوین عناوین وسرفصل های درسی دوره عالي مديريت وبرنامه ريزي فرهنگي

دفترتبليغات اسلامي خراسان رضوی

1387

مجری

19

ناظر طرح پژوهشی برنامه ريزي وارزيابي نظام آموزشي دفترتبليغات اسلامي خراسان

دفترتبليغات اسلامي خراسان رضوی

1388

ناظر

20

تهیه ، تدوین ویژه نامه دهمین همایش حوزه وتحول با عنوان نوسازی آموزش علوم اسلامی در حوزه و دانشگاه و نقش علامه عسکری ،

دفترتبليغات اسلامي خراسان رضوی

1389 دی ماه 

 

21

همکاری پژوهشی در تهیه و تدوین منشور فرهنگی شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

1389

همکار

22

طرح تدوین برنامه استراتژیک معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

دفترتبليغات اسلامي خراسان رضوی

1389

ناظر

23

تهیه وتدوین جزوه درسی آشنایی با نهادها وسازمان های فرهنگی

دفترتبليغات اسلامي خراسان رضوی

آبان ماه 1388

نویسنده

24

تهیه وتدوین جزوه درسی روان شناسی عمومی

دفترتبليغات اسلامي خراسان رضوی

پاییز 1389

نویسنده

25

تهیه وتدوین جزوه درسی مهارت های یادگیری و تدریس

دفترتبليغات اسلامي خراسان رضوی

بهار 1388 با 2ویراست

نویسنده

26

تهیه وتدوین جزوه درسی مدیریت وبرنامه ریزی استراتژیک

دفترتبليغات اسلامي خراسان رضوی

بهار 1388

نویسنده

27

تهیه وتدوین جزوه درسی مدیریت اسلامی

دفترتبليغات اسلامي خراسان رضوی

پاییز 1389

نویسنده

28

تهیه وتدوین جزوه درسی روش مطالعات اجتماعی

دفترتبليغات اسلامي خراسان رضوی

زمستان 1390

نویسنده

29

طراحي دورة پیشرفته مديريت فرهنگي

دفترتبليغات اسلامي خراسان رضوی

1390

مجری

30

تهیه وتدوین عناوین وسرفصل های درسی دورة پیشرفته مديريت فرهنگي

دفترتبليغات اسلامي خراسان رضوی

1390

مجری

31

تهیه وتدوین عناوین وسرفصل های درسی دورة عالی فرهنگ وارتباطات گرایش مطالعات فرهنگ

دفترتبليغات اسلامي خراسان رضوی

1390

مجری

32

طرح پژوهشی در طرح نظام جامع آموزش حوزه علمیه خراسان رضوی

مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان

1390

مجری و پژوهشگر

33

طرح تدوین شاخص های فرهنگی استان خراسان رضوی- شاخص های عدالت و شاخص های ارتباطات

استانداری خراسان رضوی

1390

مجری و پژوهشگر

34

طرح تدوین بسته های فرهنگی استان خراسان رضوی- بسته نهاد خانواده 

استانداری خراسان رضوی

1390

مجری و پژوهشگر

35

طرح نیازسنجی جشنواره قرآنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیدگاه مديران ، اعضاء هیات علمی ،کارکنان و خانواده­های ایشان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1390

مجری و پژوهشگر

36

كليات و مباني نظري پژوهش ؛ نظام جامع آموزش حوزه علمیه خراسان

مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان

1391

مجری و پژوهشگر

37

طرح پژوهشی سبک زندگی اسلامی ؛ دفترتبلیغات اسلامی خراسان رضوی

دفترتبليغات اسلامي خراسان رضوی

1392

ناظر

38

طرح اقشار تاثیرگذار در امر زیارت (طراحی و تدوین 10 دوره آموزشی و متن آموزشی)

موسسه خدمات مشاوره ای جوانان و پژوهش های اجتماعی

1392 و 1393

مجری و پژوهشگر ونویسنده