1- سید جواد هاشمی، کارشناس مسؤول امور آموزشی مرکز آخوند خراسانی

2- سیدمصطفی اخترعی طوسی، کارشناس گروه های آموزشی مرکز آخوند خراسانی

3- علی صادقی، کمک کارشناس آموزش و خدمات چند رسانه ای

4- احمد سرچاهی، کارشناس امور آموزشی امتحانات مرکز آخوند خراسان

1- حجت الاسلام پیمان جباری دبیر حلقه علمی حکمت برادران

2- سرکار خانم عزیزی دبیر حلقه علمی حکمت خواهران

3- حجت الاسلام رضا حریری دبیر حلقه علمی کلام برادران

4- سرکار خانم یوسفی دبیر حلقه علمی کلام خواهران

5- جناب آقای عبد الرضا حدادیان دبیر حلقه علمی قرآن برادران

6- سرکار خانم جواهری دبیر حلقه علمی قرآن خواهران

7- حجت الاسلام محمد الهی خراسانی دبیر حلقه علمی حدیث

8- حجت الاسلام میرزا محمد واعظی دبیر حلقه علمی افق

9- حجت الاسلام محمد سالم حسني دبیر حلقه تبليغي زبان انگليسي برادران

10- سرکار خانم نخعي دبیر حلقه تبليغي زبان انگليسي خواهران

11- سيد مهدي رضواني دبیر حلقه تبليغي زبان عربي برادران

12- سرکار خانم جواهري دبیر حلقه تبليغي زبان عربي خواهران