1- سيدمحمد رضوي‌نژاد،كارشناس امور آموزشي- اداره كلاس‌ها

2- محمد جواد استادی کارشناس حلقه های علمی تبلیغی

-3محمد روز بهمن کارشناس حلقه های آموزشی

-4 سید ابراهیم کاتبی، کارشناس خدمات آموزشی – امتحانات

5- محمدجواد نعمتي،كارشناس مسئول امور آموزشي

6- حبیب امان، کارشناس امور آموزشی - اداره کلاس ها

1- حجت‌الاسلام محمد جوهری دبیر حلقه علمی بلاغ برادران

2- سرکار خانم صادقی دبیر حلقه علمی بلاغ خواهران

3- جناب آقای محمد حسن احمدی دبیر حلقه تبلیغی سینما و رسانه‌های تصویری برادران

4- سرکار خانم صفری دبیر حلقه تبلیغی سینما و رسانه‌های تصویری خواهران 5- جناب آقای رضا وحید دبیر حلقه تبلیغی ادبیات داستانی برادران

6- سرکار خانم عظیمی دبیر حلقه تبلیغی ادبیات داستانی خواهران

7- جناب آقای سید حسین سیدی دبیر حلقه تبلیغی شعر برادران

8- سرکار خانم صباغ دبیر حلقه تبلیغی شعر خواهران

9- حجت‌الاسلام محمد علی خاکی دبیر حلقه علمی فرهنگ و جامعه برادران

10- جناب آقای محمد جعفر اسلامی دبیر حلقه علمی تاریخ اسلام برادران