همکاران مرکــــز

مدیر مرکز آموزشی طوبی: سرکار خانم علیشاهی

همکاران اداره آموزش مرکز طوبی:

خانم خاوری،كارشناس مسئول امور آموزشي
خانم میزان،كارشناس امور آموزشي
خانم حسین پور ، کارشناس حلقه های علمی تبلیغی