اساتیــد مرکـــز

اساتید پیوسته مرکز :

خانم دکتر فارسی
خانم امامی غفاری
خانم دستیار
خانم بهشتی صفت
خانم حمامی
خانم انصاری اول
خانم آهنگر
خانم جواهری
خانم بزی
خانم حایری
خانم خوبان
خانم خراطزادگان
خانم رئوف
خانم سرخوش
خانم سیفی
خانم ساربانها
خانم شریفی
آقای شوشتری
خانم غفاریان
خانم عطارپور
خانم قاضی بیرجندی
خانم مهوش
خانم مدنی
آقای میرسندسی
آقای واعظ موسوی
حجة الاسلام و المسلمین علی رضایی تهرانی
حجة الاسلام و المسلمين محمد نوروزي
حجة الاسلام و المسلمين مجتبي الهي خراساني
آقای سید محمد پاكدامن
آقای عليرضا صابري نوقابي