تحوّل در ادبیّات، محتوا، روش و ابزارهای تبلیغ، نیازمند ژرف‌نگری‌ها و باریک‌بینی‌های فراوانی است. به همان اندازه که نیازهای دینی مردم ـ مخاطبان اصلی تبلیغ دینی ـ رشد و تطوّر داشته است، باید بر نوآوری و شکوفایی زوایای تبلیغ دینی اهتمام ورزید.

ما برای استمرار سنّت‌های پسندیدۀ خطابه، مناظره و تبلیغ باید گام‌هایی بلند به سوی تولید تئوریک برداریم. به دیگر سخن، برای جهت‌دهی و رشد مناسب و بالندۀ تبلیغات مذهبی، باید پشتوانه‌های نظری این تبلیغات، یاری شده، و پیوسته مورد بازبینی و نوسازی قرار گیرد.

حلقۀ بلاغ در جهت افزایش و بهینه‌سازی توان و تاثیر تبلیغی حوزۀ مشهد، اقدام به برگزاری نشست‌هایی پژوهشی نموده است.

در این نشست‌ها، طلّاب جوان و نوجوی مشهد، با نگارش و نقد نوشتارهایی تبلیغی، میزان بازدهی و استعداد خویش را سنجیده و پیرامون آموزه‌های دینی، گفت‌وگو می‌کنند. افزون بر ارتقای محتوایی، بهینه‌سازی روشی و ابزاری نیز مورد توجّه اعضای این حلقه است.

ابزارها و رسانه‌های نوین به خوبی می‌تواند شعاع تبلیغی ما را گسترده سازد. و از این روی آشنایی و ارتباط دانش‌پژوهان این گروه با این دسته ابزارها و رسانه‌ها نیز در دستور کار گروه، قرار دارد.

حلقۀ بلاغ تا کنون نوشتارهای پی‌درپی و خوبی را آماده نموده، و زین پیش نیز بر کیفیّت و کمیّت این آرشیو علمی افزوده خواهد شد.