[الگوی "blue" یافت نشد]

آموزشگاه‌ها و کانون‌های پرشماری در شهر مشهد، به دل‌بستگان و جویندگان زبان انگلیسی، خدمات آموزشی ـ پژوهشی می‌دهند. امّا مجامعی که در آن‌ها با تمرکز بر دانش‌های اسلامی، زبان‌آموزی ترویج شود، بسی اندک و کم‌بازده بوده است.

برای گسترش، عمق‌بخشی و جهت‌دهی زبان‌های بیگانه در میان طلّاب، باید بر ماهیّت کاربردی درس‌ها و زمینه‌های مشترک محتوایی تاکید کرد.

هر ساله صدها اثر اسلامی در مغرب‌زمین تولید می‌شود، که با تمرکز آموزشی بر آن‌ آثار هم زبان‌دانی دانش‌پژوهان علوم اسلامی فزونی می‌گیرد، و هم بر عمق شناخت و بصیرت آنان افزوده می‌شود.

حلقۀ زبان، با التفات به همین دیدگاه‌های آموزشی، در شکل نخستین خود از سال 1378 با نام English Panel تاسیس شد. پیش از شکل‌گیری قالب دوم و جدید حلقه در سال 1385، هفتاد جلسه برگزار شد. که دانش‌آموختگان کوشا و موفّقی را راهی دیگر مجامع پژوهشی ـ تبلیغی نمود.

در دور جدید فعالیت‌های حلقه Islamic Panel تا کنون چهل جلسه برگزار شده است. اهداف این حلقه عبارت است از:

  • 1ـ حفظ، ارتقا و روزآمدسازی دانش و مهارت زبانی دانش‌آموختگان زبان انگلیسی از طریق تبادل آزاد زبانی.
  • 2ـ تقویت ارتباط زبان‌آموختگان زبان انگلیسی در فضای کارگاهی.
  • 3ـ تربیت مبلّغان نوآمد از میان دانش‌پژوهان مستعدّ حوزوی مسلّط به زبان انگلیسی و ایجاد فضای عینی برای ارتقای سطح مهارت زبانی آنان.

نشست‌های حلقه که از آغاز تا انجام، به زبان انگلیسی برگزار می‌شود، سه بخش سخن‌رانی (Lecture)، بحث و گفت‌وگو(Discussion) و برگردان(Translation) را دربر می‌گیرد. عنوان برخی از گفت‌وگوهای سامان‌یافته در جلسات اسلامیک پنل قابل توجّه است:

  • 1- Books plays films should be censored
  • 2- The viewpoint Islam and Christianity on Adam and Eve
  • 3- Ashura and th Devine Will
  • 4- The Capital Punishment
  • 5- Europe and Arab communication